Internationale tewerkstelling en sociale zekerheid: De waarde van het A1-fomulier aangetast?

Auteur: Yves Stox
Datum:

Het Hof van Justitie oordeelde recent dat een rechter een A1-formulier buiten toepassing kan laten bij fraude. De bindende waarde van het A1-formulier wordt niet ondermijnd. Het blijft dus belangrijk om het A1-formulier aan te vragen.

Internationale tewerkstelling en sociale zekerheid

Werknemers tewerkstellen in het buitenland geeft aanleiding tot heel wat vragen. Waar belastingen betalen? Moet de arbeidsovereenkomst worden aangepast? Hoe zit het nu met de sociale zekerheid? U moet zich banen door een wirwar van internationale verdragen en Europese verordeningen.

Het meest transparant zijn misschien wel de Europese aanwijsregels in verband met sociale zekerheid. Je betaalt sociale zekerheid in het land waar je werkt, tenzij je daar maar tijdelijk werkt (detachering). Werk je in meerdere landen, dan geldt een specifieke regel. Steeds betaal je sociale zekerheid in slechts één EU-lidstaat.

De rol en bindende waarde van het A1-formulier

Die eenvormige Europese regels (Verordening 883/2004) bieden extra zekerheid door het A1-formulier. Dat document vraagt de werknemer of de werkgever aan in het thuisland. Het A1-formulier bewijst dat enkel het thuisland bevoegd is om socialezekerheidsbijdragen te innen. Een andere EU-lidstaat mag geen bijdragen eisen. Dat is de bindende waarde van het A1-formulier.

Wat bij fraude?

De bindende waarde van het A1-formulier is niet absoluut. Dat blijkt uit een recent arrest van het Hof van Justitie (zaak C-359/16, Altun).

Een EU-lidstaat mag het A1-formulier naast zich neerleggen en toch socialezekerheidsbijdragen innen als blijkt dat tijdens de aanvraagprocedure de werkgever de feiten opzettelijk foutief heeft voorgesteld of relevante informatie opzettelijk heeft achtergehouden.

Het A1-formulier blijft een must. Niet alleen moeten inspectiediensten het opzettelijk foutief inlichten of nalaten bewijzen. Volgens het Hof van Justitie moet de werkgever ook de kans krijgen om voor een rechter aan te tonen dat er geen sprake is van fraude.

Wat u nu kunt doen

  • Het blijft belangrijk om het A1-formulier aan te vragen. Partena Professional kan u assisteren.
  • Bereid u goed voor en schat de toekomstige tewerkstellingssituatie realistisch in. In welke landen gaat de werknemer werken? Een detachering blijkt misschien een gelijktijdige tewerkstelling te zijn? Welke band zal de werknemer hebben met de ontvangende onderneming? Misschien stemt een lokale arbeidsovereenkomst beter overeen met de realiteit dan een detachering.
  • Maak de werknemer ook bewust van de impact van bepaalde keuzes in het privéleven. Even bijklussen, hoe onschuldig ook, of verhuizen kan alle kaarten door elkaar schudden.
  • Naarmate het aantal internationale werknemers groeit, wordt het belangrijker om steekproefsgewijs te controleren of het A1-formulier overeenstemt met de reële tewerkstellingssituatie.

Meer info?

Mail naar taxandlegalpartners@partena.be.

Auteur: Yves Stox

21/02/2018