Hulp aan zelfstandigen uit de horeca- en handelssector in Brussel-hoofdstad of in Vilvoorde

Auteur: Partena Compass
Datum:

Zelfstandigen uit de horeca- en handelssector, waarvan de exploitatiezetel zich bevindt in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Vilvoorde, die moeilijkheden ondervonden ten gevolge van de overgang naar dreigingsniveau 4 kunnen uitstel van betaling van hun sociale bijdragen aanvragen.

Op voorwaarde dat zij de schriftelijke aanvraag indienen vóór 30 december 2015 bij Partena Compass, Postbus 21000 te 1000 Brussel.
Deze maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden ?

Uw aanvraag moet het volgende hernemen:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats
  • De naam en de zetel van de exploitatie
  • Uw ondernemingsnummer

Over welke bijdrage gaat het en tegen wanneer moeten deze betaald worden ?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de bijdragen van het 4de kwartaal 2015, in die mate dat de bijdrage van het 4de kwartaal 2015 betaald moet zijn vóór 15 december 2016.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen zal u toegekend worden.

Zoniet zullen wij verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de eventueel toegekende sociale uitkeringen terug te vorderen.

Voor meer inlichtingen, kunt u steeds uw Customer Advisor bij Partena Compass contacteren.

Auteur: Partena Compass

01/12/2015