Hulp aan zelfstandigen die problemen ondervinden als gevolg van de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren

Datum:

Zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij problemen ondervinden als gevolg van de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren, kunnen bij ons socialeverzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag indien om uitstel van betaling te bekomen. Deze maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met een maxistatuut.

Wie kan dit uitstel van betaling van sociale bijdragen aanvragen?

 • Ofwel valt uw onderneming onder een NACE-BELcode die begint met:
  • (A) 01.240 teelt van pit- en steenvruchten);
  • (C) 10.320 (vervaardiging van groente- en fruitsappen);
  • (C) 10.39 (overige verwerking en conservering van groenten en fruit);
  • (G) 46.31 (groothandel in groenten en fruit);
  • (G) 47.21 (detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels).
 • Ofwel kunt u aantonen dat uw economische activiteit rechtstreeks wordt getroffen door de gevolgen van de crisis van de sector van appelen en peren.

Welke sociale bijdragen komen hiervoor in aanmerking en binnen welke termijn moeten deze betaald zijn?

Dit uitstel van betaling betreft de voorlopige bijdragen van de laatste 3 kwartalen van 2019, in zoverre:

 • de bijdrage van het 2e kwartaal 2019 betaald is voor 30 juni 2020;
 • de bijdrage van het 3e kwartaal 2019 betaald is voor 30 september 2020;
 • de bijdrage van het 4e kwartaal 2019 betaald is voor 15 december 2020.  

Deze maatregel is niet van toepassing voor de reeds betaalde sociale bijdragen, noch voor regularisaties met betrekking tot verstreken periodes.

Wanneer moet de aanvraag tot uitstel van betaling ingediend worden?

Indien u uitstel van betaling van bijdragen wilt vragen voor de 3 kwartalen van 2019, moet u ten laatste voor 15 juni 2019 uw schriftelijke aanvraag indienen bij ons organisme.

De aanvraag mag op een latere datum worden ingediend indien u de betaling wenst uit te stellen, maar:

 • vóór 15 september 2019 om een uitstel van betaling te vragen van de bijdragen van het 3e en 4e kwartaal van 2019.
 • vóór 15 december 2019 om een uitstel van betaling te vragen van de bijdragen van het 4e kwartaal van 2019.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden?

Op uw aanvraag moet het volgende vermeld worden:

 • uw naam, voornaam en woonplaats
 • de naam en de zetel van uw bedrijf
 • uw ondernemingsnummer

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden behouden voor zover de sociale bijdragen betaald zijn binnen de verlengde termijn. Een automatische vrijstelling van de verhogingen zal u toegekend worden.

Indien dit niet het geval is, zal onze instelling verplicht zijn om verhogingen aan te rekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten teruggevorderd worden.

Wij herinneren u eraan dat u ook, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of tot vrijstelling van sociale bijdragen kan indienen bij uw instelling.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.