Hulp aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016

Auteur: Partena Compass
Datum:

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de terroristische aanslagen kunnen uitstel van betaling van hun sociale bijdragen aanvragen, op voorwaarde dat zij de schriftelijke aanvraag indienen vóór 30 juni 2016 bij Partena Compass, Postbus 21000 te 1000 Brussel.

U moet met bewijsstukken aantonen dat uw activiteit nadelen heeft ondervonden van de aanslagen (bijvoorbeelden: omzetverlies, annulatie of vermindering van boekingen in een hotel, verminderd aantal toeristen in de kunststeden,…).

Deze maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden ?

Uw aanvraag moet het volgende hernemen:

  • uw naam, voornaam en woonplaats
  • de naam en de exploitatiezetel
  • uw ondernemingsnummer

Over welke bijdragen gaat het en tegen wanneer moeten deze betaald worden ?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het eerste tot en met het derde kwartaal 2016, in die mate dat:

  • de bijdrage van het eerste kwartaal 2016 betaald moet zijn vóór 31 maart 2017;
  • de bijdrage van het tweede kwartaal 2016 betaald moet zijn vóór 30 juni 2017;
  • de bijdrage van het derde kwartaal 2016 betaald moet zijn vóór 30 september 2017.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen zal u toegekend worden.

Indien de bijdragen niet betaald worden, zullen wij verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de eventueel toegekende sociale uitkeringen terug te vorderen.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds uw Customer Advisor bij Partena Compass contacteren.

Auteur: Partena Compass

10/05/2016