Hulp aan landbouwers die moeilijkheden ondervinden door het Russisch embargo

Auteur: Partena Professional - Compass
Datum:

Om zelfstandigen met een landbouw- of tuinbouwbedrijf dat moeilijkheden ondervindt als gevolg van het Russisch embargo te helpen, kunnen zij uitstel van betaling van hun sociale bijdragen aanvragen.

Door het Russisch embargo getroffen zelfstandigen met een landbouw- of tuinbouwbedrijf kunnen uitstel van betaling van hun sociale bijdragen aanvragen bij ons socialeverzekeringsfonds, op voorwaarde dat zij de schriftelijke aanvraag indienen vóór 15 september 2015. Deze maatregel is van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.

Wat moet op uw aanvraag vermeld worden ?

Uw aanvraag moet het volgende hernemen :

-        uw naam, voornaam en woonplaats;

-        de naam en de zetel van de exploitatie;

-        uw ondernemingsnummer

Over welke bijdragen gaat het en tegen wanneer moeten deze betaald worden ?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de bijdragen van het derde kwartaal 2015 tot het tweede kwartaal 2016, in die mate dat :

-          de bijdrage van het derde kwartaal 2015 betaald moet zijn voor 30 september 2016

-          de bijdrage van het vierde kwartaal 2015 betaald moet zijn voor 15 december 2016

-          de bijdrage van het eerste kwartaal 2016 betaald moet zijn voor 31 maart 2017

-          de bijdrage van het tweede kwartaal 2016 betaald moet zijn voor 30 juni 2017.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald worden binnen de verlengde termijn. Een automatische kwijtschelding van de verhogingen zal u toegekend worden.

Zoniet zal uw socialeverzekeringsfonds verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de eventueel toegekende sociale uitkeringen terug te vorderen.

Voor meer inlichtingen kan u ons steeds contacteren.

Auteur: Partena Professional - Compass

12/08/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.