Hulp aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de fipronilcrisis

Auteur: Compass
Datum:

Om zelfstandigen te helpen die actief zijn in pluimveebedrijven, de voedingsmiddelenindustrie of in de handelssector die rechtstreekse en financiële schade geleden hebben als gevolg van de Fipronilcrisis, mag betalingsuitstel voor sociale bijdragen worden aangevraagd.

Zelfstandigen van wie de onderneming moeilijkheden ondervindt als gevolg van de Fipronilcrisis kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij ons socialeverzekeringsfonds, en dit voor 31 oktober 2017.  Deze maatregel is van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep en voor elke meewerkende echtgenoot met een maxistatuut.

Indien u voor deze maatregel in aanmerking wenst te komen, moet u aan de hand van bewijsstukken, aantonen dat uw activiteit nadeel ondervonden heeft van de Fipronilcrisis (bijvoorbeeld : omzetverlies, vernietiging van eieren, …).

Wat moet er worden vermeld in uw aanvraag ?

Uw aanvraag moet vermelden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats ;
  • de naam en de zetel van uw bedrijf ;
  • uw ondernemingsnummer.

Over welke bijdragen gaat het en op welke vervaldagen moeten ze worden betaald ?

Dit uitstel betreft de betalingen van de sociale bijdragen van het 2de tot en met het 4de kwartaal 2017 op voorwaarde dat:

  • De bijdrage voor het 2de kwartaal 2017 betaald is voor 30 juni 2018.
  • De bijdrage voor het 3de kwartaal 2017 betaald is voor 30 september 2018.
  • De bijdrage voor het 4de kwartaal 2017 betaald is voor 15 december 2018.

Deze maatregel is niet van toepassing op de sociale bijdragen die al zijn betaald.

Wat zijn de gevolgen van dit uitstel van betaling op uw sociale rechten ?

Uw sociale rechten zijn gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen betaald zijn binnen de verlengde termijn.. Er zal u een automatische uitstel van verhoging worden toegekend.

In het tegenovergestelde geval, zal ons organisme verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de sociale prestaties die eventueel werden toegekend zullen dan moeten worden teruggevorderd.

Wij herinneren eraan dat het ook steeds mogelijk is om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering in te dienen, evenals een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen bij uw organisme.

Aarzel niet om uw Customer Advisor bij Partena Compass te contacteren voor meer inlichtingen.

Auteur: Compass

24/08/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.