Horecaplan – netto-overuren vanaf 1 december 2015

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 1 december 2015 wordt het mogelijk netto-overuren te (laten) presteren in horeca-ondernemingen.
Het gaat om overuren die onmiddellijk worden uitbetaald, met een vergoeding netto gelijk aan bruto.

Welke werkgevers?

Netto-overuren zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers van de horecasector en van de uitzendsector, deze laatste voor zover de gebruiker ressorteert onder de horecasector.

Welke werknemers?

Netto-overuren worden gepresteerd binnen het kader van een voltijdse arbeidsovereenkomst.

Komen bijgevolg niet in aanmerking:

 • medewerkers niet verbonden door een arbeidsovereenkomst (bv. leerlingen);
 • werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Soort overuren

Netto-overuren hebben deze kenmerken:

 • ze worden gepresteerd wegens buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzaak;
 • ze worden op vraag van de werknemer onmiddellijk uitbetaald (er is dus geen inhaalrust).

Alle voorwaarden eigen aan het type overuren moeten nageleefd worden, ook de formele voorwaarden (akkoord of kennisgeving vakbondsafvaardiging, toelating of kennisgeving bevoegde inspecteur, enz …).

Maximum aantal overuren

Het aantal netto-overuren is gekoppeld aan een dubbele grens: een jaargrens en een grens per vier maanden

Eerste grens = 300 resp. 360 uren per kalenderjaar, met name:

 • 300 uren per kalenderjaar voor werkgevers die niet of niet in elke exploitatiezetel met horeca-activiteit gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem;
 • 360 uren per kalenderjaar voor werkgevers die in elke exploitatiezetel met horeca-activiteit gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem.

Tweede grens = 143 uren per willekeurige periode van vier maanden

Het jaarlijks maximum (eerste grens) moet compatibel blijven met de maxima van de Europese reglementering. In die context geldt een tweede grens van maximum 143 uren per willekeurige periode van vier maanden.

Voorbeeld

Horecawerkgever met geregistreerde kassa in alle uitbatingen met horeca-activiteit

Periode 01.01.2016 – 31.12.2016: maximum 360 netto-uren per werknemer, waarbinnen:

 • op 31.01.2016: maximum 143 uren sinds 01.10.2015;
 • op 29.02.2016: maximum 143 uren sinds 01.11.2015;
 • op 31.03.2016: maximum 143 uren sinds 01.12.2015;
 • op 30.04.2016: maximum 143 uren sinds 01.01.2016;
 • op 31.05.2016: maximum 143 uren sinds 01.02.2016;
 • enz…

De vergoeding voor netto-overuren

Een netto-overuur wordt vergoed op basis van het gewone (bruto)loon aan 100% inclusief premies, variabele loonbestanddelen e.d.m. als de reglementering dat oplegt.

Het overloon bepaald in de Arbeidswet (50% of 100%) is niet verschuldigd.

Netto-overuren in de sociale zekerheid

De vergoeding voor netto-overuren is uitgesloten uit het loonbegrip van de sociale zekerheid.

Er is geen persoonlijke inhouding en geen enkele werkgeversbijdrage.

Netto-overuren worden wél opgenomen in de dmfa, uitsluitend voor controle-doeleinden.

Netto-overuren in de fiscaliteit

De vergoeding voor deze overuren werd toegevoegd aan de lijst van sociale en culturele vrijstellingen.

Er is geen personenbelasting en geen bedrijfsvoorheffing.

Bedoelde netto-vergoeding komt niet in aanmerking voor de berekening van de belastingvermindering (werknemer) en de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (werkgever) m.b.t. overuren.

Sociale rechten gekoppeld aan netto-overuren

Ondanks de volledige vrijstelling creëren netto-overuren sociale rechten in enkele sectoren, met name ZIV (uitkeringen en geneeskundige verzorging) en pensioen.

Er is geen opbouw van vakantiegeld.

Europese “de minimis” regel

Een onderneming mag gedurende elke willekeurige periode van drie jaar nooit meer overheidssteun krijgen dan € 200.000,00. Met de invoering van het horecaplan ontstaat een reëel gevaar dat sommige horecawerkgevers die grens overschrijden, zodat een gedeelte van de steun kan teruggevorderd worden. De Belgische overheid organiseert voorlopig geen controles maar het principe blijft onveranderd.

Bron: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 november 2015, B.S. 26 november 2015

Auteur: Els Poelman

03/12/2015