Horecaplan - flexijobs worden mogelijk vanaf 1 oktober 2015

Auteur: Els Poelman
Datum:

Vanaf 1 oktober 2015 kan de horecasector beroep doen op zogenaamde “flexijobs”, een nieuwe vorm van tewerkstelling die voordelig bijklussen mogelijk maakt voor iedereen die al voldoende sociaal verzekerd is via een hoofdjob.

De reglementering is nog in ontwerpfase en over sommige punten wordt nog onderhandeld, maar de grote lijnen zijn voldoende stabiel – u leest ze hierna.

Welke werkgevers?

Flexijobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers van de horecasector en van de uitzendsector, deze laatste voor zover de gebruiker ressorteert onder de horecasector. Er is op niveau individuele werkgever geen link met het geregistreerd kassasysteem. Ook werkgevers die geen geregistreerd kassasysteem (moeten) gebruiken kunnen beroep doen op flexijobs.

Welke werknemers?

Om het even wie kan een flexijob aannemen in de horeca als drie voorwaarden tegelijk zijn vervuld:

 1. in het derde voorafgaande kwartaal was er een volledige sociale verzekering voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur, bij één of meerdere andere werkgevers;
 2. de flexijob wordt bij dezelfde werkgever niet gecombineerd met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur;
 3. de flexijob wordt bij dezelfde werkgever niet gecombineerd met een verbrekingsvergoeding.

Voorbeeld

Een werknemer kan bij werkgever A een flexijob uitvoeren in het eerste kwartaal 2016 als hij:

 1. in het tweede kwartaal 2015 een minstens 4/5e tewerkstelling had bij één of meerdere andere werkgevers dan A;
 2. in het eerste kwartaal 2016 geen minstens 4/5e arbeidsovereenkomst heeft met A;
 3. in het eerste kwartaal 2016 niet gedekt is door een verbrekingsvergoeding ten laste van A.

Evaluatie van de 4/5 tewerkstelling in het derde voorafgaande kwartaal

Alle tewerkstellingsperiodes bij andere werkgevers worden meegeteld en daarbinnen alle prestatiecodes, zowel bezoldigde als onbezoldigde/gelijkgestelde.

Periodes met onvoldoende sociale dekking worden uitgesloten: periodes in een flexi-job, als leerling, als student met solidariteitsbijdrage, als beperkt onderworpen jongere (tot 31.12 jaar 18e verjaardag), als forfaitair aangegeven gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw of de horeca.

De evaluatie gebeurt door de RSZ op basis van de loopbaandatabank beheerd door Sigedis.

Het resultaat wordt meegegeven in de notificatie van de dimona (zie verder).

Overeenkomsten voor een flexijob

Een tewerkstelling in een flexijob moet gedekt zijn door twee overeenkomsten: een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Eenzelfde raamovereenkomst kan meerdere arbeidsovereenkomsten dekken.

De raamovereenkomst

De raamovereenkomst bevat de intentie van partijen om over te gaan tot een tewerkstelling in een flexijob en regelt de modaliteiten waaronder dat zal gebeuren, op zijn minst voor wat betreft:

 • de wijze waarop de werkgever een flexijob-arbeidsovereenkomst zal voorstellen;
 • de te respecteren termijn tussen dit voorstel en het begin van de effectieve tewerkstelling;
 • de functies die het voorwerp zullen zijn van de flexijob;
 • het overeengekomen flexiloon;
 • de voorwaarde van de 4/5 tewerkstelling.

De arbeidsovereenkomst

De effectieve tewerkstelling in een flexijob wordt geregeld via een schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/werk. Deze arbeidsovereenkomsten kunnen elkaar zonder beperking opvolgen. De variabele arbeidstijden kunnen buiten de uurroosters van het arbeidsreglement vallen en zijn (indien deeltijds) niet onderworpen aan de klassieke registratieverplichtingen.

Dimona

Het type arbeidsovereenkomst stuurt dimona aan: een schriftelijke arbeidsovereenkomst leidt tot een dimona per arbeidsovereenkomst/kwartaal, een mondelinge arbeidsovereenkomst tot een dagdimona.

Dimona per overeenkomst en per kwartaal (bij geschreven arbeidsovereenkomst)

Er wordt een dimona verricht telkens een (nieuwe) geschreven arbeidsovereenkomst voor een flexijob aanvangt, en minstens bij de eerste effectieve tewerkstelling van elk kwartaal.

De dimona mag niet laattijdig zijn tgv. het tijdstip van aanvang van de prestatie.

Ze bevat de klassieke gegevens (coördinaten partijen, PC), de data IN/UIT en de code flexijob (FLX).

Bij registratie evalueert de RSZ de tijdigheid van de dimona en de voorwaarde van 4/5-tewerkstelling in het derde voorafgaande kwartaal. De notificatie bevat ofwel de toelating (OK) ofwel het verbod (NOK) om de flexijob te laten uitvoeren, telkens voor de periode begrepen in de bijhorende dimona.

Dimona per dag (bij mondelinge arbeidsovereenkomst)

Een dagdimona wordt verricht elke dag gedekt door een mondelinge arbeidsovereenkomst, voor aanvang van de dagprestatie.

In een dagdimona komen de klassieke gegevens (coördinaten partijen, PC), de data IN/UIT, de code flexijob (FLX) en het tijdstip van begin/einde dagprestatie.

Ook nu moet dimona tijdig gebeuren en bevat de notificatie een toelating of verbod (hier voor 1 dag).

Aanwezigheidsregistratie

De registratieplicht in deze context treft uitsluitend flexijob-werknemers en komt bovenop de dimona.

De werkgever moet voor elke flexijob-werknemer begin en einde van elke prestatie registreren en bijhouden. Dat zal waarschijnlijk gebeuren zoals bij de vermindering vaste werknemers, dus via het geregistreerd kassasysteem of via het alternatief op de portaalsite van de RSZ.

Het flexiloon

Het flexiloon bedraagt minimum € 9,50 per uur en zal geIndexeerd worden zoals de sociale uitkeringen.

Het is een niet baremiek loon – de barema’s van het P.C. 302 zijn dus niet van toepassing.

Het flexiloon wordt vastgelegd in de raamovereenkomst.

Flexijobs in de sociale zekerheid

Het flexiloon is geen loon voor de sociale zekerheid – er is geen inhouding werknemer en geen enkele gewone werkgeversbijdrage. De bijdrageplicht is beperkt tot een bijzondere bevrijdende werkgeversbijdrage van 25% op het flexiloon, te betalen onder de voorwaarden en termijnen van de gewone bijdragen.

Flexijobs in de fiscaliteit

Er is m.b.t. het flexiloon geen personenbelasting en al evenmin bedrijfsvoorheffing.

Zowel het flexiloon zelf als de bijzondere werkgeversbijdrage van 25% zijn aftrekbare beroepskosten.

Sociale rechten van flexijob-werknemers

Volgens de meest recente informatie zullen prestaties in een flexijob rechten openen in alle sectoren van de sociale zekerheid. Er is geen klassieke opbouw van vakantiegeld, maar waarschijnlijk zal de werkgever een specifieke variant van “enkel” vakantiegeld moeten uitbetalen.

Sanctionering

Als een flexijob wordt uitgevoerd zonder naleving van alle wettelijke voorwaarden wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst, met zware impact:

 • het baremaloon en de gewone loonvoordelen van de horecasector worden verplicht;
 • het arbeidsrecht krijgt volle uitwerking, incl. het vermoeden van voltijdse tewerkstelling;
 • de gewone sociale bijdragen zijn verschuldigd;
 • de vergoeding is onderworpen aan gewone personenbelasting en bedrijfsvoorheffing.

Europese “de minimis” regel

Een onderneming mag gedurende elke willekeurige periode van drie jaar nooit meer overheidssteun krijgen dan € 200.000,00. Met de invoering van het horecaplan ontstaat een reëel gevaar dat sommige horecawerkgevers die grens overschrijden, zodat een gedeelte van de steun kan (zal) teruggevorderd worden. Het is afwachten hoe de overheid dat zal aanpakken…

Bronnen: ontwerp Wet Diverse Bepalingen; informatievergadering RSZ dd. 10.06.2015.

Auteur: Els Poelman

23/06/2015