Hogere Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers

Auteur: Els Poelman (Legal expertise)
Datum:

De Vlaamse vermindering voor oudere werknemers bestaat sinds juli 2016. Na evaluatie bleek dat het effect op de werkzaamheidsgraad van bepaalde groepen onvoldoende was. Een doelgerichte versterking moet de aanwervingskansen en de werkzekerheid verbeteren van de meest kwetsbare groepen, met name werkloze 55-plussers en 60-plussers in het algemeen.

Welke ouderen?

De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers bestaat uit twee luiken: een vermindering “zittende” werknemer voor alle ouderen in dienst, en een aanwervingsvermindering voor nieuw aangeworven ouderen.

Voor beide verminderingen voldoet de werknemer aan volgende voorwaarden:

  1. Tewerkstelling in het Vlaams Gewest
  2. Onderworpen aan alle basistakken sociale zekerheid
  3. Tewerkstelling onder categorie 1 structurele vermindering (profitsector)
  4. Minstens 55 jaar op het einde van het toepassingskwartaal
  5. Referte-kwartaalloon lager dan de loongrens bepaald door de Vlaamse regering – het bedrag wijzigt, zie verder
  6. Niet het volledige kwartaal vrijgesteld zijn van effectieve prestaties, tenzij bij wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst of tijdens een opzeggingstermijn

Voor de (hogere) aanwervingsvermindering moet de oudere bij aanwerving jonger zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, en niet-werkend werkzoekende.

Loongrens vanaf 2019

Er is een dubbele aanpassing van de loongrens, voor alle ouderen ongeacht de aanwervingsdatum:

  • De loongrens wordt standaard opgetrokken tot € 13.945,00 per kwartaal
  • De loongrens wordt in elk vierde kwartaal (elk eerste kwartaal voor uitzendkrachten) opgetrokken tot € 18.545,00, om te vermijden dat de vermindering wegvalt bij betaling van de eindejaarspremie

loongrens

kwartalen

vanaf

toepassing

€ 13.945,00

andere kwartalen dan deze hierna vermeld

1e kwartaal 2019

alle oudere werknemers

€ 18.545,00

elk 4e kwartaal

4e kwartaal 2019

oudere werknemers, niet-uitzendkrachten

elk 1e kwartaal

1e kwartaal 2020

oudere werknemers, uitzendkrachten

Aaanwervingsvermindering vanaf 2019

De vermindering voor nieuw aangeworven 55-plussers, ingeschreven bij de VDAB, is niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (in totaal 25,00% op het brutoloon).

leeftijd op laatste dag aanwervingskwartaal

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

tot 31.12.2018

vanaf 01.01.2019

55 tot 59

€ 1.150,00

volledige vrijstelling patronale basisbijdrage + loonmatiging (= 25,00%)

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

 

60+, maar jonger dan wettelijke pensioenleeftijd

€ 1.500,00

Er is geen overgangsregeling – de volledige vrijstelling wordt toegepast ongeacht de aanwervingsdatum. De resterende kwartalen gekoppeld aan een aanwerving voorafgaand aan 1 januari 2019, geven dus evengoed recht op de volledige vrijstelling.

Vermindering 'zittende' werknemer vanaf 2019

Deze vermindering moet de retentie van oudere werknemers bevorderen. Voor 60-plussers wordt ze opgetrokken tot €1.500,00 per kwartaal, ongeacht de aanwervingsdatum.

leeftijd op laatste dag kwartaal

basisbedrag per kwartaal

aantal kwartalen

tot 31.12.2018

vanaf 01.01.2019

55 tot 59

€ 600,00

€ 600,00 (wijzigt niet)

aantal kwartalen tewerkstelling in deze leeftijdsschijf

vanaf 60

€ 1.150,00

€ 1.500,00

onbeperkt (tot en met kwartaal uitdiensttreding)

Bron: Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26 oktober 2018 – nog niet gepubliceerd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.