Het Waalse Gewest schaft meerdere steunmaatregelen af vanaf 1 september 2016

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Waalse Gewest maakt gebruik van de bevoegdheden die haar werden toegewezen in het kader van de 6e staatshervorming en schaft meerdere steunmaatregelen af vanaf 1 september 2016.

Worden met onmiddellijke ingang afgeschaft:

  • De start- en stagebonus;
  • De doelgroepvermindering van werkgeversbijdragen aan de RSZ voor 'Mentors'.

Deze maatregelen worden afgeschaft om overlapping te vermijden met de nieuwe maatregelen die het Waalse Gewest invoert in het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid. (Dit komt aan bod in volgende Infoflashes.)

Vanaf 1 september 2016:

  • Een werkgever die zijn/ een vestiging heeft in het Franstalige Waalse Gewest heeft niet langer recht op de doelgroepvermindering 'Mentors' voor de werknemers die hij er tewerkstelt
  • Een in het Franstalige Waalse Gewest gedomicilieerde jongere heeft niet langer recht op de startbonus; 
  • Een werkgever heeft niet langer recht op de stagebonus voor een in het Franstalige Waalse Gewest gedomicilieerde jongere.

Er werd geen enkele overgangsmaatregel voorzien: bijgevolg verdwijnen deze maatregelen met onmiddellijke ingang van 1 september 2016.

In overleg met de RSZ zal de doelgroepvermindering 'Mentors' echter tot het einde van het derde kwartaal 2016 worden toegekend.

Bron: Decreet van de Waalse Overheidsdienst van 20 juli 2016 houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding, B.S. 02.08.2016.    

Auteur: Anne Ghysels

30/08/2016