Het “versterkte” Plan Activa: Doelgroepvermindering voor langdurig jonge werkzoekenden

Auteur: Filip Borgers
Datum:

Op 1 juli 2013 is een nieuwe vorm van het Plan Activa in werking getreden. Ditmaal richt het Plan Activa zich tot de jonge en ongeschoolde arbeidskrachten. Voor deze categorie werknemers is het vaak zeer moeilijk een geschikte job te vinden. Werkgevers staan vaak weigerachtig tegenover deze categorie omwille van hun ongeschooldheid. Om werkgevers ertoe aan te zetten deze jongeren aan te werven, werd het Plan Activa versterkt.

Deze Infoflash is gebaseerd op informatie die we ontvingen van de R.S.Z. De teksten liggen momenteel ter goedkeuring voor aan de Raad van State. De officiële publicatie in het Belgisch staatsblad wordt binnen een 3-tal weken verwacht.

Wat de werkgevers betreft, verschilt het toepassingsgebied van deze maatregel niet van het klassieke Plan Activa. Bijgevolg komen zowel werkgevers uit de publieke als de privé-sector in aanmerking.

Zijn in elk geval uitgesloten:

  • het Rijk;
  • de Gemeenschappen en Gewesten;
  • de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen die van de voornoemde overheden afhangen.

Wat de werknemers betreft, gelden er een aantal nieuwe voorwaarden. Enkel de werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden komen in aanmerking:

  • op het ogenblik van zijn aanwerving is de werknemer jonger dan 27 jaar;
  • op de dag van aanwerving is de jonge werknemer ingeschreven als werkzoekende, ongeacht hij uitkeringsgerechtigd is of niet;
  • de jonge werknemer is gedurende 12 maanden (= 312 dagen in een zesdagenstelsel) ingeschreven geweest als werkzoekende tijdens de maand van aanwerving en de 18 daaraan voorafgaande maanden;
  • de jonge werknemer is laaggeschoold, d.w.z. hij is niet in het bezit van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Het voordeel van deze maatregel is tweevoudig:

1. R.S.Z.-vermindering

De betrokken werknemer geeft recht op een vermindering van de patronale R.S.Z.-bijdragen van 1.500 EUR per kwartaal gedurende 12 kwartalen (incl. het kwartaal van aanwerving).

2. Werkuitkering

Is de jongere op het ogenblik van zijn aanwerving bovendien uitkeringsgerechtigd, dan kan de werkgever maandelijks een werkuitkering van 500 EUR in mindering brengen op zijnnettoloon. De werkuitkering wordt toegekend tijdens de maand van aanwerving en de 35 daaropvolgende maanden (hetzij gedurende een periode van 3 jaar).

De jongere die geen uitkering ontvangt op het ogenblik van zijn aanwerving geeft geen recht op de werkuitkering.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 juli 2013.

De officiële teksten werden nog niet gepubliceerd in het staatsblad. Hoewel we weinig of geen wijzigingen meer verwachten, delen we deze informatie mee onder voorbehoud.

Auteur: Filip Borgers

08/07/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.