Het sectorakkoord 2019-2020 voor het paritair comité 214 (textielnijverheid - bedienden) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 214 (textielnijverheid - bedienden) heeft een sectorakkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 2 juli 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 september 2019 worden de loonschalen en effectieve lonen verhoogd met 26 EUR per maand.

Sectoraal aanvullend pensioenplan

Ondertekenende partijen komen overeen om met ingang van 1 januari 2021 een sectoraal aanvullend pensioenplan in te richten voor de bedienden van de textielsector. Studenten en leerlingen worden van het toepassingsgebied uitgesloten.

Het sectoraal aanvullend pensioen bevat een solidariteitsluik dat overeenkomt met 4,4% van de stortingen voor de pensioentoezeggingen.

De financiering van dit sectoraal aanvullend pensioen gebeurt via een patronale bijdrage van 1,20 procentpunt van de pensioneerbare bezoldiging te storten aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bedienden (behalve voor de ondernemingen die gebruik maken van de instrumenten van buiten toepassingsgebied en opting-out).

De SAP-bijdrage van 1 procentpunt, berekend op de pensioneerbare bezoldiging van 2020, zal in de loop van 2021 als startpremie op de individuele pensioenrekening gestort worden. De totale kost van deze startpremie zal ten laste genomen worden door de reserves van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden.

Landingsbanen

Verlenging van alle bestaande arbeidsbemiddelingssystemen van landingsbanen in overeenstemming met de cao’s van de NAR.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Verlenging van deze verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021, met uitzondering van het stelsel voor werknemers met een handicap of met ernstige lichamelijke problemen dat verlengd wordt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Fonds voor bestaanszekerheid

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de patronale bijdrage op de begrensde lonen voor de stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag verminderd met 0,25 procentpunt.

Met ingang van 1 januari 2021 wordt een patronale bijdrage van 1,20 procentpunt geïnd op de onbegrensde lonen onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen, verminderd met het enkel vakantiegeld en de bedragen vermeld in de DmfA onder de bezoldigingscode 2.

Getrouwheid aan de sector

De ondernemingsanciënniteit vereist om het recht op de eerste bezoldigde afwezigheidsdag te openen, wordt met ingang van 2019 teruggebracht van 20 jaar naar 18 jaar.

Sociale vrede

De ondertekenende partijen engageren zich de sociale vrede te respecteren gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021.

Duur van het akkoord

Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2019 en is gesloten voor de periode tot en met 31 december 2020. De maatregelen met betrekking tot het SWT en de sociale vrede worden gesloten van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021. De maatregelen met betrekking tot de koopkracht en het sociaal fonds worden gesloten voor onbepaalde tijd.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: Sectorakkoord 2019-2020 (PC 214.00) – 02.07.2019