Het sectorakkoord 2017-2018 voor het PC 306 (verzekeringswezen) werd afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 5 februari 2018 sloten de sociale partners van het paritair comité voor het verzekeringswezen hun sectorakkoord 2017-2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse werd opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

De werknemers aanwezig op het ogenblik van de betaling en/of die een maandloon ontvangen op het ogenblik van de betaling krijgen, uiterlijk op 31 mei 2018, een netto niet-recurrent voordeel van 400 EUR.

De werkgever kiest vrij de vorm waaronder het bedrag van 400 EUR netto wordt betaald. Dit moet gebeuren voor 31 mei 2018.

Vastheid van betrekking

De werkgevers die ontslaan om technische redenen van arbeidsorganisatie in de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2019 moeten voorafgaand aan dit ontslag samen met de sociale partners zoeken naar gepaste oplossingen om de werkgelegenheid van de betrokken werknemers zoveel mogelijk te vrijwaren of hun heroriënteringsmogelijkheden te vergroten.

Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, zal bovenop de ontslagvergoedingen, het sanctiestelsel betreffende de vastheid van betrekking van toepassing zijn.

Opleidingsinspanningen

De in het vorige sectorakkoord opgenomen opleidingsinspanning wordt voortgezet.

Daarnaast wordt er ook voorzien in een groeitraject door een budgettaire kredietlijn voor opleiding binnen de onderneming in te voeren.

Opleidingskrediet

Een opleidingskrediet (uitgedrukt in aantal dagen/jaar) wordt voor 2018 collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

(personeelsbestand met een arbeidsovereenkomst uitgedrukt in voltijdse equivalenten op 30.06 van het voorgaande jaar) x 4

Financiering FOPAS

Voor 2017 en 2018 bedraagt de bijdrage aan FOPAS 0,15 %.

Budgettaire kredietlijn voor opleiding binnen de onderneming

De onderneming krijgt een in euro uit te drukken en door FOPAS volgens onderstaande formule te berekenen budgettaire lijn:

(Gemiddelde FOPAS-opleidingskost x het aantal opleidingen georganiseerd door/via FOPAS voor de werknemers van de ondernemingen) / 2

FOPAS zal dit krediet storten op vraag van de onderneming en op basis van bewijsstukken.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden.

Outplacement

Het sectorale outplacement opgenomen in de CAO van 18.01.2016 wordt voor 2 jaar verlengd. Het beheerscomité van FOPAS evalueert onder andere de financiële aspecten hiervan tegen eind 2019.

Grote flexibiliteit

Op ondernemingsniveau mogen de bepalingen betreffende de grote flexibiliteit toegepast worden met inachtneming van de voorwaarden van de CAO nr. 42 en de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen.

De in dit kader afgesloten ondernemings-cao’s worden voor de neerlegging op de griffie meegedeeld aan de voorzitter van het PC.

Daarnaast wordt het akkoord voorgelegd aan het PC voor de neerlegging ervan op de griffie als er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming. Het PC onderzoekt in dat geval de inhoud van het ontwerp van akkoord binnen de 2 maanden na ontvangst van het ontwerp door de voorzitter van het PC.

Fonds voor vakbondsopleiding

Voor de jaren 2017-2018 is een bijdrage van 950.000 EUR voor het Fonds voor Vakbondsopleiding voorzien.

Rekening houdend met de specifieke economische situatie van de sector wordt deze bijdrage als volgt verdeeld:

  • 500.000 EUR gestort door Assuralia;
  • 450.OOO EUR gestort door FOPAS.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018, uitgezonderd de volgende bepalingen:

  • vastheid van betrekking en outplacement (van 1 januari 2018 tot 31 december 2019);
  • tijdskrediet en flexibiliteit (onbepaalde duur).

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sectorakkoord 2017-2018 (PC 306)

Auteur: Leen Lafourt

02/03/2018