Het sectorakkoord 2017-2018 voor het PC 202 (kleinhandel in voedingswaren) werd afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 3 juli 2017 sloten de sociale partners van het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren hun sectorakkoord 2017-2018 af. Dit akkoord is niet van toepassing op het PsC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven en respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 juli 2017 worden het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 25 EUR per maand.

In december 2017 ontvangen de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2017 een éénmalige premie van 70 EUR bruto. Deze premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald.

De deeltijdse werknemers ontvangen deze voordelen in verhouding tot hun prestaties.

Omzetting ecocheques

Via ondernemings-cao afgesloten voor 30 september 2017 kunnen de ecocheques worden omgezet.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden.

Vanaf 1 januari 2018 heeft het niet-uitvoerend winkelpersoneel (m.u.v. de store manager) recht op een 1/5de loopbaanvermindering in het kader van de landingsbanen.

De instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering blijft behouden op 55 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 33 jaar in een zwaar beroep (CAO nr. 120 en 121).
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 35 jaar in een zwaar beroep (CAO nr. 122).
  • SWT voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar (CAO nr. 124 en 125).

Opleiding

Voor het geheel van de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van 2 dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent.

Tussenkomst kinderopvang

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt het dagbedrag voor de tussenkomst in de kinderopvang verhoogd naar 3 EUR.

Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op een tussenkomst ten belope van een jaarlijks maximumbedrag van 600 EUR, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • minimum 12 volledige maanden anciënniteit in het PC 202 hebben
  • en gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een werkgever van het PC 202 op het moment van de opvang van het kind.

Verderzetting tussenkomst Sociaal fonds

Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen (beroepsopleiding, aanvulling tijdskrediet, definitieve arbeidsongeschiktheid, aanwervingspremie jongeren -26 jaar) blijven behouden.

Kledijvergoeding

De ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers, mits akkoord binnen de onderneming en voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Duur van het akkoord

Van 01 januari 2017 tot en met 30 juni 2019.

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 3 juli 2017 (PC 202.00).

Auteur: Leen Lafourt

24/07/2017