Het PC 100 (Aanvullend PC voor de werklieden) heeft een protocolakkoord 2017-2018 afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 20 oktober 2017 sloten de sociale partners van het paritair comité 100 (= het aanvullend PC voor de werklieden) een protocolakkoord voor de periode 2017 en 2018 af. Dit akkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2017 en 2018 in overeenstemming met de CAO nr. 119.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit protocolakkoord zijn opgenomen.

Koopkracht

Verhoging jaarlijkse premie

Vanaf 1 december 2017 wordt het bedrag van de jaarlijkse premie verhoogd met 20 x het basisuurloon tot een totaal van 31x het basisuurloon.

De bestaande modaliteiten blijven behouden, mits volgende aanpassingen:

  • De werknemer moet beschikken over een anciënniteit van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie, waarbij elke onderbreking van de tewerkstelling van 7 kalenderdagen of minder niet als onderbreking van de anciënniteit beschouwd wordt.
  • De jaarlijkse premie moet niet worden toegekend wanneer gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen, aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage) in 2017-2018 op ondernemingsvlak worden toegekend (m.u.v. bonussen CAO nr. 90 en automatische verhogingen van het loon op basis van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak).Het bedrag van de vervangende voordelen moet verifieerbaar zijn.

Regeling voor ondernemingen zonder loonindexering

Voor de arbeiders van de ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector, wordt, naast de hierboven vermelde jaarlijkse premie het uurloon verhoogd:

  • met 1,7 % op 01.01.2018;
  • met 1,2 % op 01.01.2019.

Deze verhoging moet niet worden toegekend wanneer effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2017, resp. 2018 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), m.u.v. bonussen CAO nr. 90 et automatische loonsverhogingen in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak. Het bedrag van de vervangende voordelen moet verifieerbaar zijn.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet met motief wordt uitgebreid tot

  • max. 24 maanden voor arbeiders met minder dan 8 jaar anciënniteit;
  • max. 36 maanden voor arbeiders met meer dan 8 jaar anciënniteit.

Voor de periode van 01.01.2017 tot 31.12.2018 blijft de instapleeftijd voor een landingsbaan (1/5 en ½) met uitkering behouden op 55 jaar. De werknemers die hiervan genieten worden ook niet toegekend op de drempel van 5 % gelijktijdige afwezigheden.

Er wordt een sectorakkoord afgesloten met betrekking tot de Vlaamse aanmoedigingspremies voor de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2019.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • SWT zware beroepen: vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2018) mits 33 jaar beroepsloopbaan waarvan minstens 20 jaar in nachtarbeid of zwaar beroep en op voorwaarde van een toetredingsakte en 5 jaar ondernemingsanciënniteit (CAO nr. 120 en 121);
  • SWT vanaf 58 jaar (2017) of 59 jaar (2018) voor lange loopbaan 40 jaar mits toetredingsakte en 5 jaar ondernemingsanciënniteit (CAO nr. 124 en 125)

Vorming en opleiding

In het kader van de interprofessionele doelstelling inzake opleiding (Wet werkbaar en wendbaar werk) worden de bestaande CAO’s 2013-2014 en 2015-2016 inzake opleiding en financiering van het Fonds vorming verlengd voor de periode 2017-2018. Concreet betekent dit voor de ondernemingen het volgende:

  • ondernemingen < 50 werknemers:

# arbeiders/onderneming

Gemiddeld # dagen opleidingen/VTE

1 tot 4 arbeiders

Mogelijkheid om beroep te doen op open aanbod van Fonds vorming

5 tot 19 arbeiders

Gemiddeld 2 dagen opleiding

> 20 arbeiders

Gemiddeld 3 dagen opleiding

  • Ondernemingen > 50 werknemers: gemiddeld 3 dagen opleiding/VTE

Overuren

De sociale partners hebben de interne grens van de arbeidsduur die moet worden nageleefd evenals het aantal overuren waarvan de werknemer kan afzien van inhaalrust, verhoogd.

Van 01.01.2018 tot 31.12.2019 wordt de interne grens van de arbeidsduur die moet worden nageleefd op 156 uren gebracht en wordt het aantal overuren waarvan de werknemer kan afzien van inhaalrust verhoogd tot 143 uren.

Dit protocolakkoord zal pas definitief worden na publicatie van het definitieve akkoord op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

Bron: Protocolakkoord 2017-2018 van 20 oktober 2017 (PC 100.00)

Auteur: Leen Lafourt

22/01/2018