Het Paritair Subcomité voor de dienstencheques (PSC 322.01) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten

Auteur: Celine Bockstal
Datum:

De sociale partners hebben in het Paritair Subcomité 322.01 recent een ontwerp van sectorakkoord (ook wel een protocolakkoord genoemd) voor de jaren 2017-2018 afgesloten.

Hieronder kan u een kort overzicht terugvinden van de principes die in het protocolakkoord werden opgenomen.

Vanaf het ogenblik dat wij kennis krijgen van het definitieve akkoord, zullen wij een gedetailleerde analyse in onze sectorale informatie ter uwer beschikking stellen.

Koopkracht (1,1%)

Vanaf 01.09.2017 zullen de effectieve en baremieke lonen met 1,1% verhogen.

Reiskosten

De tabel inzake transportkosten tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling zal op 01.09.2017 met 2% geïndexeerd worden. De huidige tabel zal verder gehanteerd worden en er wordt voorzien in een automatische indexatie op basis van de gezondheidsindex.

Verder is het zo dat de fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer, op 01.09.2017 zal verhogen van 0,20 EUR naar 0,23 EUR.

Syndicale premie

De syndicale premie zal met 10 EUR stijgen ten opzichte van 2016. Voor het jaar 2017 en 2018 betekent dit dat de syndicale premie 105 EUR zal bedragen.

Tijdskrediet

In principe zal er een sectorale CAO afgesloten worden die het recht zal voorzien van 51 maanden tijdskrediet voor voltijds en halftijds tijdskrediet voor de volgende gevallen:

  • Zorg voor kinderen tot 8 jaar
  • Palliatieve verzorging
  • Bijstand en verzorging van een zwaar ziek gezins-en familielid

Verder zal er ook een sectorale CAO afgesloten worden die het recht zal voorzien van 36 maanden tijdskrediet voor voltijds en halftijds tijdskrediet voor het volgen van een opleiding.

Daarenboven zal voor de periode 2017-2018 ook een sectorale CAO afgesloten worden om het recht op uitkering in het kader van een tijdskrediet inzake landingsbanen op 55 jaar te behouden voor de landingsbanen in het geval van 35 jaar loopbaan.

Tot slot meldt het ontwerpakkoord dat de drempel van 5% zal behouden worden. Voor de berekening van de drempel worden de werknemers van 50 jaar of ouder die een 1/5e loopbaanvermindering uitoefenen of hebben aangevraagd conform de toepasselijke wettelijke bronnen, niet in aanmerking genomen.

Werkbaarheidsfonds en het project coaching

Vakbonden en werkgevers willen – via het behoud en de verdere uitbouw van het werkbaarheidsfonds - verder inzetten op een werkbare job voor de dienstenchequewerknemer.

Voor de periode 2016-2017 werd hiervoor reeds een budget van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dit budget zal in principe moeten volstaan om de werkzaamheden tot einde 2018 te bekostigen.

Er wordt alvast een budget vanuit het Fonds Risicogroepen (2x625.000 EUR) toegevoegd om 2019-2020 te coveren, op voorwaarde dat er voldoende financiering is vanuit de risicogroepen.

Wat betreft het project ‘coaching’, hebben de sociale partners voorzien dat er een aanvullende voorwaarde zal toegevoegd worden aan het toetreden van de bedrijven tot het project: werkgevers zullen 1 EUR per uur supplement toekennen aan de huishoudhulpen, voor de uren die zij als coach aan de slag gaan.

Syndicale werking

De anciënniteit om syndicaal afgevaardigde te worden wordt van 9 maanden gebracht op 6 maanden. De proportionaliteit van de syndicale kredieturen zal behouden worden, maar er zal een ondergrens van 19u geïnstalleerd worden.

Hou er evenwel rekening mee dat het sectorakkoord pas definitief zal worden na de publicatie ervan op de website van de FOD WASO . Wij houden u in ieder geval stipt op de hoogte!

Auteur: Celine Bockstal

07/08/2017