Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten

Auteur: Celine Bockstal
Datum:

Op 13 juni 2017 hebben de sociale partners een ontwerp van sectorakkoord (ook wel een protocolakkoord genoemd) voor de jaren 2017-2018 in de vastgoedsector afgesloten.

Hieronder kan u een kort overzicht terugvinden van de principes die in het protocolakkoord werden opgenomen.

Vanaf het ogenblik dat wij kennis krijgen van het definitieve akkoord, zullen wij een gedetailleerde analyse in onze sectorale informatie ter uwer beschikking stellen.

Koopkracht en verplaatsingsonkosten

Wat betreft de koopkracht en de verplaatsingsonkosten, verbinden de sociale partners er zich toe om:

 • Vanaf 1 oktober 2017 de minimumlonen met 1,1% te verhogen
 • De verplaatsingskosten tijdens de dienst voor werknemers die vergoed worden op basis van commissielonen op dezelfde manier te vergoeden als die van de andere werknemers;
 • Een sectorale regeling uit te werken voor de vergoeding van alle verplaatsingen die tijdens de werktijd en ten behoeve van de dienst gedaan worden;
 • Een fietsvergoeding toe te kennen volgens verder te bepalen modaliteiten op maat van de bedrijven van de sector.

2de Pensioenpijler

Verder, wat betreft het sectoraal pensioenstelsel, verbinden de sociale partners zich er toe om een tussenkomst voor afwezigheden in het kader van zwangerschap en bevalling toe te voegen aan de bestaande solidariteitsprestaties en te onderzoeken hoe de bestaande waarborgen verder uitgebreid kunnen worden, zonder verhoging van de werkgeversbijdragen, zodat de beschikbare middelen maximaal benut worden, rekening houdend met de bevinden van de actuaris.

Werkbaar werk

Aangaande het werkbaar werk, verbinden de sociale partners zich er toe om alle mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt op het vlak van tijdskrediet en eindeloopbaan maximaal te benutten:

 • Landingsbanen op 55 jaar (lange loopbanen en zware beroepen);
 • Zorgkrediet 51 maand (voltijds, deeltijds, 1,5).

Het invoeren van anciënniteitsverlof zal bespreekbaar zijn als één van de mogelijkheden binnen het ruimere kader van werkbaar werk.

SWT

Daarenboven verbinden de sociale partners zich er toe om de mogelijkheden die worden geboden op het vlak van SWT maximaal te benutten, ze zullen daartoe de nodige CAO’s afsluiten.

Vorming

Wat de vorming betreft, verbinden de sociale partners er zich toe om de bestaande afspraken opnieuw vast te leggen in een cao van onbepaalde duur en deze aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. In deze cao zal tevens het groeipad voorzien in de wet Peeters opgenomen worden (“Wet Werkbaar en Wendbaar Werk”).

Syndicale premie

De sociale partners verbinden er zich toe om de syndicale premie te verhogen bij de eerstvolgende betaling nadat het fiscaal plafond daarvoor is verhoogd.

Uitvoeren van openstaande punten uit vorige akkoorden

Tot slot verbinden de sociale partners er zich toe de nodige technische werkgroepen in het leven te roepen om de openstaande punten uit vorige akkoorden uit te voeren. Die openstaande punten zijn:

 • Invoeren van sectorale functieclassificatie;
 • Uitwerken en invoeren van een sectoraal kader voor bonusplannen (CAO nr. 90);
 • Het installeren van een bemiddelingsdienst voor conciërges;
 • Het afschaffen van de verplichte aanwezigheid voor conciërges;
 • Acties ondernemen tegen schijnwerknemers;
 • De CAO betreffende de syndicale afvaardiging vereenvoudigen;
 • Het blijven zoeken naar mogelijkheden tot uitbetaling van de eindejaarspremies van de bedienden door het Sociaal Fonds;
 • Een CAO betreffende kledijvergoeding afsluiten.

De timing voor het uitvoeren van deze openstaande punten zal uiterlijk op 21 juni 2017 tijdens de vergadering van het Paritair Comité worden vastgelegd.

Hou er evenwel rekening mee dat het sectorakkoord pas definitief zal worden na de publicatie ervan op de website van de FOD WASO . Wij houden u in ieder geval stipt op de hoogte!

Auteur: Celine Bockstal

18/07/2017