Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten.

Auteur: Céline Bockstal
Datum:

De sociale partners van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) hebben inmiddels een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2017-2018 afgesloten.

Hieronder kan u een kort overzicht terugvinden van de principes die reeds in het protocolakkoord werden opgenomen.

Vanaf het ogenblik dat wij kennis krijgen van het definitieve akkoord, zullen wij een gedetailleerde analyse in onze sectorale informatie ter uwer beschikking stellen.

Koopkracht

Dit protocolakkoord respecteert de maximale loonmarge van 1,1% zoals voorzien in het Interprofessioneel akkoord (IPA) voor alle werknemers van de voedingssector. De marge van 1,1% wordt opgesplitst in een enveloppe op sectorniveau van 0,9% én een enveloppe op bedrijfsniveau van 0,2%

  1. Op 1 juli 2017 stijgen alle sectorale minimumlonen met 0,9%. De ondernemingen beschikken dus over een enveloppe van 0,9%, te verminderen met de reeds toegekende verhoging ingevolge de verhoging van de sectorale minimumlonen. Deze afspraken dienden ten laatste op 30 juni 2017 in een ondernemingsCAO vastgelegd te worden. De ondernemingen die wensten te onderhandelen over deze enveloppe later dan 30 juni 2017, dienden uiterlijk op 30 juni 2017 een CAO met bewarende maatregelen af te sluiten. Indien er geen ondernemingsCAO of een CAO bewarende maatregelen werd afgesloten, dan zullen de reële lonen – vanaf 1 juli 2017 – met 0,9% verhogen.

  2. Daarnaast krijgen de ondernemingen nog een tweede enveloppe van 0,2% van de brutolonen,verhoogd met werkgeversbijdragen. De besteding van deze enveloppe diende ten laatste tegen 30 juni 2017 bij ondernemingsCAO te worden vastgelegd. Bij gebrek aan een ondernemingsCAO, zal vanaf 1 januari 2017 een premie van 55 EUR worden toegekend en dit volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie en bovenop de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR.

Tot slot, zullen de premies en vergoedingen opgetrokken worden volgens het gebruikelijke indexeringsmechanisme. De nieuwe premies zullen vanaf 1 januari 2018 toegepast worden.

Nieuwe functieclassificatie en loonbarema vleesconserven

De sociale partners willen een specifieke regeling uitwerken – als uitzondering op hetgeen hierboven werd beschreven - voor de subsector van de vleesconserven.

Initieel was er voorzien dat tegen 30 juni 2017 een nieuwe sectorale CAO inzake de functieclassificatie en loonbarema voor de vleesconserven zou afgesloten worden. De enveloppes van 0,9% en 0,2% waren hiervoor voorbehouden en dienden dus niet toegepast worden zoals hierboven werd beschreven. Bij gebrek aan nieuwe CAO, was er voorzien dat de 1,1% integraal naar de loonsverhoging zou gaan en dit vanaf 1 juli 2017.

Inmiddels hebben de sociale partners op woensdag 28 juni samen gezeten rond de nieuwe functieclassificatie voor de subsector van de vleesconserven. Gelet op het feit dat nog een aantal technische aspecten verder bekeken moeten worden, zullen de gesprekken in september verder gezet worden om dan tegen uiterlijk 15 november 2017 te worden afgerond.

Solidariteitsluik van het aanvullend pensioenstelsel

De tussenkomsten in het solidariteitsluik zullen verhoogd en uitgebreid worden teneinde toe te laten aan bepaalde arbeiders om bij inkomensverlies de opbouw van hun sectoraal aanvullend pensioen te behouden.

Tijdskrediet en landingsbanen

De sectorale stelsels van tijdskrediet met motief en het tijdskrediet lange loopbanen blijven behouden en zullen aangepast worden aan de nieuwe NAR CAO nr.103ter, teneinde tijdskrediet met motief gedurende 51 maanden toe te laten, voor een volledige schorsing, halftijds of 1/5de.

Er zal tevens een CAO gesloten worden in toepassing van de NAR CAO nr.127 van 21 maart 2017 teneinde de leeftijd in 2017 en 2018 te behouden op 55 jaar voor landingsbanen ‘lange loopbaan’ en ‘zware beroepen’.

Eindeloopbaandagen

De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar noodzakelijk om eindeloopbaandagen te kunnen genieten, zal afgeschaft worden.

Werkbaar werk

  • In ondernemingen met een syndicale delegatie, moet een CAO werkbaar werk worden afgesloten. In deze CAO moet een maatregel aangaande het interimgebruik in de onderneming worden voorzien.
  • Opstarten van proefprojecten rond kwalificerende vorming voor die jobs die toevertrouwd worden aan onderaannemers en rond de integratie van de werknemers van de beschutte werkplaatsen.

Bijdragen Sociaal Fonds

Ter compensatie van het feit dat de loonsverhoging pas in werking treedt op 1 juli 2017, zal een tijdelijke verhoogde bijdrage voor het Sociaal Fonds van de voedingssector en voor het Sociaal Fonds voor de bakkers toegepast worden.

Syndicale premie

De syndicale premie zal opgetrokken worden naar 145 EUR van zodra het fiscaal plafond wordt aangepast.

SWT

De nodige sectorale CAO’s zullen afgesloten worden zodat de arbeiders kunnen genieten van de verschillende stelsels SWT.

Beroepsopleiding

Vanaf 1 januari 2018, zal de huidige verplichting om 1,30% van de gepresteerde arbeidstijd te besteden aan vorming omgezet worden naar 3 dagen vorming per voltijds equivalent. Deze 3 dagen zullen geleidelijk verhoogd worden om gemiddeld 5 dagen opleiding te bereiken per voltijds equivalent. Van die dagen wormen 2 dagen een individueel opleidingskrediet per voltijds equivalent.

Hou er evenwel rekening mee dat het sectorakkoord pas definitief zal worden na de publicatie ervan op de website van de FOD WASO . Wij houden u in ieder geval stipt op de hoogte!

Auteur: Céline Bockstal

11/07/2017