Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 315.01 (luchtvaartsector) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 315.01 (luchtvaartsector) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van dinsdag 2 juli 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Ondernemingen kunnen de voormelde verhoging op alternatieve manier invullen via een ondernemingsenveloppe. Bij de invulling gelden de volgende principes:

 • Vrije recurrente invulling
 • Dubbel akkoord tussen de werkgever en alle vertegenwoordigde werknemersorganisaties omtrent de onderhandeling op ondernemingsvlak en de eventuele uitzondering op de timing en de concrete invulling vanaf 1 juli 2019
 • In de vorm van een cao?
 • Timing: tegen 30 september 2019 tenzij verlengd door de partijen op ondernemingsvlak
 • Terugvalpositie: bij gebrek aan cao tegen 30 september 2019: verhoging van alle reële lonen, met uitzondering van de forfaitaire premies, met 1,1% vanaf 1 juli 2019

Minimumlonen

Verhoging van de sectorale minimumlonen en jaarlijkse koopkrachtpremie met 1,1% per 01.07.2019.

Mobiliteit

Maatregelen van toepassing vanaf 1 januari 2020. De opmaak van een nieuwe sectorale cao van toepassing behoudens bestaande bepalingen op ondernemingsvlak is voorzien.

 • Voor het openbaar vervoer zal de cao nr. 19/9 worden toegepast
 • Voor het privévervoer: terugbetaling ten belope van 60% (cao 19/9)
 • Voor de fietsvergoeding: algemene verhoging naar € 0,24 per fietskilometer.

Syndicale premie

Verhoging van de werkgeversbijdrage van € 100 naar € 110 per werknemer en per werkloze en SWT’er.

Vorming en opleiding

 • Bevestiging van het groeipad dat werd voorzien in het sectorale akkoord 2017-2018.
 • Uitbreiding opleidingsdoelstellingen naar gemiddeld 3 dagen per VTE in 2019 en 4 dagen per VTE in 2020.
 • Tegen 2021: gemiddeld 5 dagen opleiding per VTE, per jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Op sectoraal vlak intekenen op alle NAR-kader collectieve arbeidsovereenkomsten rond SWT, inclusief de bepaling omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid.

 • SWT lange loopbaan op 59 jaar van 1/1/2019 tot 30/06/2019 na 40 jaar beroepsverleden
 • SWT op 59 jaar van 1/1/2019 tot 30/06/2019 na 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtwerk
 • SWT op 59 jaar van 1/1/2019 tot 30/06/2019 na 33 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep

Sectoraal wordt voor alle stelsels SWT voorzien in een anciënniteitsvoorwaarde binnen de onderneming van 10 jaar op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onverminderd bestaande gunstiger voorwaarden op ondernemingsvlak.

Tijdskrediet en landingsbanen

 • Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief tot 51 maanden – halftijds/voltijds
 • Behoud van de toegangsleeftijd voor landingsbanen (lange loopbaan en zware beroepen) voor 2019-2020 door het sectoraal intekenen op de NAR-kadercao:
  • 55 jaar voor de 1/5 vermindering
  • 57 jaar voor de halvering

Duurzame inzetbaarheid

1 dag loopbaanverlof in 2019 en 1 dag loopbaanverlof in 2020 onder volgende voorwaarden:

 • Vanaf de leeftijd van 55 jaar
 • 1 dag = 7,6 uur
 • Pro rata in geval van deeltijdse arbeid

Vrijwillige overuren

Er zal een sectorale cao opgemaakt worden die het quotum van vrijwillige overuren verhoogd van 120 naar 200 per jaar voor zover bevestiging via cao op ondernemingsvlak.

Clausule sociale vrede

De sociale vrede is gegarandeerd voor de periode 2019-2020 voor alle punten die onder deze overeenkomst vallen, met inbegrip van het hoofdstuk over de koopkracht.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 315.01) – 02.07.2019

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.