Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 315.02 (luchtvaartmaatschappijen) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 315.02 (luchtvaartmaatschappijen) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 1 juli 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

Verhoging van de effectieve en baremieke lonen op 1 augustus 2019 met 1,1%, met uitsluiting van de vaste premies. Alle collectieve verhogingen, die onderworpen zijn aan de loonnorm na 1 januari 2019 zullen verrekend worden in de maximale bedrijfsmarge met uitzondering van de baremieke verhogingen of indexaties.

Verhoging van het GGMMI met 1,1% op 1 augustus 2019, met uitzondering van de jobstudenten.

Ecocheques en maaltijdscheques zijn niet vervat in de bepalingen van de loonmatigingswet en evenmin vervat voor de berekening van het GGMMI.

Mobiliteit

Verhoging of invoering van een fietsvergoeding tegen een tarief van 0,24 euro/km. De modaliteiten dienen op ondernemingsvlak te worden uitgewerkt.

De bijdrage in de kosten van privaat vervoer wordt aangepast van 60 naar 70 % in de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009.

Sociaal fonds

Er zal binnen het sociaal fonds een arbeidskracht worden aangeworven om de vormingsbehoeften in kaart te brengen en te onderzoeken welke samenwerkingsverbanden kunnen afgesloten worden met het Sociaal Fonds.

De sociale partners engageren zich om een financiële ondersteuning uit te werken voor wat betreft kinderopvang binnen de budgetten van de risicogroepen.

Bovendien zullen werkgevers langdurige zieken op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot financiële tussenkomst vanuit het sociaal fonds na 61 dagen ziekte.

Opleiding

Vanaf 2020 wordt 1 opleidingsdag op individuele basis toegekend (individualisering van de opleidingsdagen), inbegrepen in het aantal dagen vastgelegd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017 inzake opleidingsinspanningen.

SWT en tijdskrediet

Verlenging en actualisering van al de mogelijke regimes.

Werkbaar werk

De sociale partners nemen het engagement om het pensioen en zware beroepen dossier nauwgezet verder op te volgen. Eén bijkomende anciënniteitsverlofdag voor al het personeel na 20 jaar anciënniteit volgens de criteria van de cao van 4 juli 2012), tenzij op ondernemingsvlak reeds een gelijkwaardige of voordeligere regeling bestaat.

Harmonisatie van de statuten

De sociale partners bevelen de ondernemingen aan om het statuut van arbeiders en bedienden op ondernemingsvlak te harmoniseren.

 

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 315.02) – 01.07.2019