Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 209.00 (metaalfabrikatennijverheid) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 209.00 (metaalfabrikatennijverheid) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 18 juni 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

De ondernemingen kunnen de beschikbare loonmarge voor de periode 2019-2020 invullen op een bedrijfsspecifieke manier via een overdraagbare ondernemingsenveloppe van 1,1% van de loonmassa.

 • Beschikbare enveloppe: volledige 1,1% op 1 juli 2019 met berekeningsmethode cfr. Nationaal Akkoord 2017-2018
 • Gedifferentieerde invulling: de ondernemingsenveloppe kan gedifferentieerd ingevuld worden volgens groepen van werknemers of op individueel vlak en dit op basis van een paritair akkoord en volgens de procedure beschreven in onze sectorale documentatie.
 • Timing akkoord: vóór 30 september 2019. Op ondernemingsniveau kan vóór deze datum een eventuele verlenging van deze periode worden overeengekomen.

 

De bepalingen met betrekking tot de ondernemingsenveloppe en de loonsverhoging zijn in principe beperkt tot de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging voor bedienden kan het toepassingsgebied worden uitgebreid tot niet-gebaremiseerde en niet-baremiseerbare bedienden en dit volgens een procedure die in onze sectorale documentatie wordt beschreven;

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging voor bedienden is het toepassingsgebied conform de overeenkomsten of gebruiken die bestaan op het vlak van de ondernemingen.

Minimumloon

Verhoging van € 52,25 op 1/7/2019.

 

Ecocheques

Mogelijkheid om vóór 30 september 2019 ecocheques om te zetten in andere voordelen.

 

Mobiliteit

Ontwikkelen van een nieuwe sectorale regeling voor tussenkomsten in het woon-werkverkeer:

 •  Openbaar vervoer: cfr. vernieuwde interprofessionele cao 19/9 van de NAR
 • Eigen vervoer: € 0,06 per afgelegde km met een minimum van € 1,50 (€ 1,80 indien afstand woon-werk > 10 km) per arbeidsdag en een maximum van € 6,50 per arbeidsdag
 • Fietsvergoeding: € 0,15 per afgelegde km met een maximum van € 6 per arbeidsdag
 • Verhoging van het loonplafond tot € 4960
 • Tweejaarlijkse evaluatie en aanpassing van de bedragen
 •  Inwerkingtreding vanaf 1/1/2020

 

 

Sociaal fonds

 • Omzetting forfaitaire naar procentuele inning van de bijdragen vanaf 2020
 • Aanpassing berekeningsbasis, met inbegrip van de neutrale omrekening van de procentuele bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen vanaf 2020 (identieke berekeningsbasis als voor arbeiders)

 

Schorsing in geval van gebrek aan werk wegens economische redenen

Verhoging vanaf 1 juli 2019 van de aanvullende vergoeding van € 11,55 naar € 12,07 en van de toeslag van € 1,22 naar € 1,27.

 

Opleiding

 • Bevestiging van het groeipad voor de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020
 • Uitbreiding van het individuele opleidingsrecht van 8 naar 16 uren in het kader van het levenslang leren met adequate en kwalitatieve rapportering afgestemd op de onderneming
 • Verlenging van de risicogroepen met aanbeveling aan nationale en regionale opleidingsfondsen om 0,05% aan te wenden voor transitietrajecten (o.a. herscholing, omschakeling omwille van technologische transities)
 • Scholingsbeding: niet van toepassing op vormingen met tussenkomst van opleidingsfondsen
 • Verderzetting van de transformatie van de opleidingsfondsen richting loopbaanfondsen

 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Akkoord om alle bestaande stelsels te verlengen en in te tekenen op collectieve overeenkomsten van de NAR tot 30/6/2021:

 • Zware beroepen met 33 jaar loopbaan
 • Zware beroepen met 35 jaar loopbaan
 • Lange loopbaan van 40 jaar
 • Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid op verzoek van de werknemer vanaf 62 jaar of beroepsloopbaan van 42 jaar

 

Tijdskrediet en landingsbanen

 • Duur van het voltijdse en halftijdse tijdskrediet met motief: verlenging tot 51 maanden of 36 maanden indien mogelijk (opleiding)
 • Verlenging van de Vlaamse premies
 • Landingsbanen: akkoord om alle bestaande stelsels te verlengen en in te tekenen op de collectieve overeenkomsten van de NAR tot 31 december 2020
 • Verlenging van de landingsbanen voor lange loopbaan of zware beroepen vanaf 55 jaar in een 4/5-regeling en vanaf 57 jaar voor de halftijdse regeling (NAR cao nr. 137).

Eindejaarspremie

Verderzetten van de werkzaamheden met het oog op het sluiten van een collectieve overeenkomst in het kader van dit sectorakkoord die een nationale geharmoniseerde regeling eindejaarspremie voor arbeiders en bedienden mogelijk maakt, zodat op termijn ook het niveau van de eindejaarspremie uniform kan worden vastgelegd.

 

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 209.00) – 18.06.2019