Het mobiliteitsbudget evolueert: op weg naar succes?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Dankzij het mobiliteitsbudget dat door de wet van 17 maart 2019 in het leven werd geroepen, kunnen werkgevers die dat wensen een alternatief bieden aan hun werknemers die een bedrijfswagen hebben. De Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een reeks aanpassingen voorstelt die werkgevers over de streep zouden moeten trekken.

Korte herhaling: wat is het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget kan worden ingevoerd door werkgevers die aan hun werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stellen.

Een werknemer die een bedrijfswagen heeft of recht heeft op een bedrijfswagen, kan deze wagen of zijn recht op een wagen inruilen tegen een mobiliteitsbudget. Dit budget kan worden besteed in 3 pijlers:

  1. Een milieuvriendelijke wagen;
  2. Duurzame vervoermiddelen;
  3. Het saldo uitbetaald in cash.

Deze 3 pijlers genieten een voordelige sociale en fiscale behandeling. Voor pijler 1 (de wagen) geldt dezelfde fiscale en sociale regeling als voor andere bedrijfswagens. Pijler 2 is volledig vrijgesteld, zowel sociaal als fiscaal. Ten slotte wordt op het saldo aan het eind van het jaar slechts een bijzondere bijdrage van 38,07% geheven.

Wijzigingen van het mobiliteitsbudget

Het wetsvoorstel heeft tot doel het mobiliteitsbudget te wijzigen om het aantrekkelijker te maken en de invoering ervan door ondernemingen te vergemakkelijken. De principes van deze wijziging zijn de volgende:

  • Vereenvoudiging;
  • Versoepeling;
  • Uitbreiding van duurzame vervoermiddelen;
  • Rechtszekerheid (gelet op de huidige FAQ).

Tenzij anders bepaald, zijn de onderstaande wijzigingen van kracht met ingang van 1 januari 2022.

Bedoelde werknemers

Om momenteel in aanmerking te komen voor een mobiliteitsbudget moet de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt of daarvoor in aanmerking komt, daar gedurende minstens 12 maanden over hebben beschikt in de periode van 36 maanden voorafgaand aan zijn aanvraag en gedurende 3 maanden op het ogenblik van de aanvraag. Deze antimisbruikbepaling wordt voor alle werknemers geschrapt. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwe werknemers, oude werknemers en werknemers die een promotie krijgen.

Total Cost of Ownership (TCO)

De berekening van de TCO kan worden vastgelegd in een Koninklijk Besluit dat in twee formules zal voorzien: de ene op basis van de werkelijke kosten, de andere op basis van forfaitaire waarden. Indien dit Koninklijk Besluit verschijnt, zullen discussies over dit onderwerp worden vermeden.

Volgens het advies van de sociale partners moet het bedrag van het mobiliteitsbudget tussen 3.000 en 16.000 euro liggen en mag het niet meer dan 20% van het totale brutoloon bedragen.

Voor werknemers die de bedrijfswagen voor professionele doeleinden gebruiken ("functiewagen"), wordt het mogelijk om de kosten die voortvloeien uit het gebruik van de wagen voor professionele doeleinden af te trekken van het mobiliteitsbudget. Dit zal alleen mogelijk zijn als de professionele kosten worden vergoed bovenop het mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget zal dus worden verlaagd, wat echte budgetneutraliteit mogelijk maakt.

Wagen (pijler 1)

Zoals voor de bepaling van het bedrag van het mobiliteitsbudget, kan een Koninklijk Besluit voorzien in een forfaitaire formule om het bedrag van pijler 1 vast te stellen dat in mindering moet worden gebracht op het mobiliteitsbudget. Dit voorkomt herberekeningen in de loop van het jaar.

Vanaf 2022 zullen einde reeksen niet langer kunnen afwijken van de emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen.

Vanaf 1 januari 2026 zal de wagen in pijler 1 geen CO2 meer mogen uitstoten (momenteel mag deze maximaal 95g CO2/km uitstoten). Bovendien zal de werknemer die het mobiliteitsbudget geniet niet langer recht hebben op de belastingvermindering voor de aankoop van een elektrisch voertuig of de installatie van een oplaadstation.

Duurzame vervoermiddelen (pijler 2)

De werkgever moet ten minste één keuze bieden uit het gamma van duurzame vervoermiddelen.

Gemotoriseerde vervoermiddelen

Gemotoriseerde vervoermiddelen die in pijler 2 kunnen worden gebruikt, mogen vanaf 1 januari 2026 geen CO2 meer uitstoten. Dit zijn de volgende vervoermiddelen:

  • Zachte mobiliteit (fiets, bromfiets, enz.);
  • Oplossingen van carpoolen en autodelen;
  • Diensten voor de verhuur van wagens met chauffeur.

Taxi's en wagens zonder chauffeur die voor maximaal 30 kalenderdagen per jaar worden gehuurd, mogen dus nog steeds voertuigen zijn die CO² uitstoten.

Fiets

Het is voortaan mogelijk de aankoop van een fiets te financieren met het mobiliteitsbudget.

Pijler 2 kan ook worden gebruikt voor de aanschaf van uitrusting ter bescherming van de bestuurder en zijn passagiers, alsook uitrusting ter verhoging van hun zichtbaarheid. We bedoelen hier bijvoorbeeld de helm of het gele hesje, hoewel deze zaken niet verplicht zijn bij het fietsen.

Een stalling ter bescherming van de fiets of scooter of elektrische motorfiets kan ook met pijler 2 worden betaald. Het gaat onder meer om fietsboxen op straat of in het station.

Elektrische driewielers en vierwielers

Deze voortbewegingstoestellen, die momenteel niet op grote schaal worden gebruikt, kunnen ook in het kader van pijler 2 worden aangekocht.

 

Openbaar vervoer

De wet op het mobiliteitsbudget beperkt de aankoop van een abonnement op het openbaar vervoer tot de werknemer zelf. Voor zijn familie kunnen momenteel alleen losse biljetten gekocht worden. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid ook abonnementen te kopen voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Ook een abonnement voor een parking die gepaard gaat met het gebruik van middelen van openbaar vervoer kan met pijler 2 worden betaald.

Voetgangers en voortbewegingstoestellen

De voetgangersvergoeding bestaat niet buiten het mobiliteitsbudget, maar de werkgever zal deze wel kunnen toekennen in het kader van pijler 2. Het bedrag van deze vergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag van de fietsvergoeding (momenteel 0,24 euro/km).

Deze vergoeding kan worden toegekend aan voetgangers en aan werknemers die gebruik maken van een voortbewegingstoestel (step, hoverboard, enz.) om zich tussen hun woonplaats en hun werk te verplaatsen.

Huisvestingskosten

In het kader van pijler 2, kan een werknemer die 5 km van zijn werk woont, momenteel de interesten van zijn hypothecair krediet of zijn huur financieren. Het wetsvoorstel verhoogt deze afstand tot 10 km.

Bovendien kan het kapitaal van een hypothecair krediet ook met pijler 2 worden betaald (en niet langer alleen de interesten).

Mobiliteitsrekening

Het wetsvoorstel bepaalt dat de mobiliteitsrekening niet alleen de aan de werknemer ter beschikking gestelde pijler 2 en 3 na aftrek van pijler 1 (wagen) moet vermelden, maar ook het totaalbedrag van het budget (pijler 1+ 2 + 3) om de transparantie van de rekening te verhogen.

We volgen dit op de voet

Alle hierboven beschreven wijzigingen zijn opgenomen in een wetsvoorstel en aangenomen in de Kamer. Deze wet moet wel nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Bronnen:

Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (doc. 55 2170/008).

Advies nr. 2239 van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.