Het corona-tijdskrediet landingsbanen is in werking getreden

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Het Koninklijk Besluit n°46 van 26 juni 2020 heeft op 1 juli 2020 een nieuwe maatregel ingevoerd voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden: het corona-tijdskrediet landingsbaan.

Voor welke werkgevers?

Het corona-tijdkrediet landingsbaan werd ingevoerd voor de werkgevers van de privésector waarvan de onderneming door de minister van Werk is erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Deze erkenning vindt plaats volgens de criteria die zijn vastgelegd in de reglementering inzake de werkloosheid met bedrijfstoeslag, maar zonder dat er een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten.

In het kader van het corona-tijdkrediet landingsbaan moet deze erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 plaatsvinden.

Waarover gaat het precies?

Het (gewone) tijdskrediet eindeloopbaan biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties tot een halftijdse baan of met 1/5 te verminderen tot zijn pensioenleeftijd.

Voor werknemers van ondernemingen die zijn erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden maakt het corona-tijdskrediet landingsbaan het mogelijk om af te wijken van de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar om een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA te bekomen.  Concreet gaat het om een flexibele maatregel die het mogelijk maakt om vanaf de leeftijd van 55 jaar een onderbrekingsuitkering te bekomen.

Recht bij de werkgever

De leeftijd- en tewerkstellingsvoorwaarden, de toepassingsmodaliteiten en de aanvraagprocedure voor het bekomen van het corona-tijdskrediet landingsbaan bij de werkgever zijn identiek aan die voor het gewone tijdskrediet eindeloopbaan.

In tegenstelling tot wat het geval is bij het gewone tijdskrediet eindeloopbaan kan het corona-tijdskrediet landingsbaan worden aangevraagd voor een minimumduur van 1 maand, zowel voor de vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan als voor de vermindering van de prestaties met 1/5.

Er is geen maximumduur vastgesteld. Dit betekent dat het corona-tijdskrediet landingsbaan kan worden aangevraagd tot het pensioen is bereikt.

Recht op een uitkering van de RVA

Om recht te hebben op een uitkering van de RVA in het kader van het corona-tijdskrediet landingsbaan moet de werknemer ten minste 55 jaar zijn en een beroepsverleden van ten minste 25 jaar als loontrekkende hebben.

Bovendien moet de aanvangsdatum van de vermindering van de prestaties binnen de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden liggen. Deze periode van erkenning begint ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

Belangrijk! De uitkeringen voor corona-tijdskrediet landingsbaan kunnen behouden blijven tot na afloop van de periode waarin de onderneming is erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering die ten laste is van de RVA in het kader van het corona-tijdskrediet landingsbaan is identiek aan het bedrag dat wordt toegekend in het geval van een gewoon tijdskrediet eindeloopbaan.

Procedure om de uitkering aan te vragen

De corona-tijdskredietuitkering landingsbaan moet worden aangevraagd via het formulierC61-Tijdskrediet landingsbanen corona’ (een online aanvraag is niet mogelijk).

De werknemer vult deel 1 in, de werkgever deel 2.

De werknemer moet het formulier, correct ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, per aangetekende brief sturen naar het plaatselijke kantoor van de RVA waarvan hij afhangt.

De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden na de aanvangsdatum van het corona-tijdskrediet landingsbaan worden overgemaakt.

Datum van inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel is in werking getreden op 1 juli 2020.

Bronnen: Koninklijk Besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, B.S. 1 juli 2020; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.