Het corona-ouderschapsverlof is officieel!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Door de (gedeeltelijke) schorsing van de lessen in de scholen kunnen uw werknemers vanaf 1 mei 2020 een specifiek ouderschapsverlof (corona-ouderschapsverlof genoemd) genieten om voor hun kind(eren) te zorgen.

Het koninklijk besluit nr. 23 formaliseert deze maatregel.

Wie maakt aanspraak op het ‘corona-ouderschapsverlof’?

Om in aanmerking te komen voor corona-ouderschapsverlof moet de werknemer minstens 1 maand in dienst zijn bij de werkgever die hem tewerkstelt.

Het ‘corona-ouderschapsverlof’ kan worden genomen:

 • naar aanleiding van de geboorte van een kind tot het 12 jaar wordt;
 • naar aanleiding van de adoptie van een kind, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.
 • door een pleegouder die door de rechtbank of door een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst is aangewezen, en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

De leeftijdsgrens wordt vastgesteld op 21 jaar wanneer het kind waarvoor het verlof wordt aangevraagd een gehandicapt kind is. Er is evenwel geen leeftijdsgrens vastgesteld indien een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Onder welke voorwaarden?

Het ‘corona-ouderschapsverlof’ kan worden opgenomen onder de vorm van een vermindering van de prestaties:

 • ofwel met 1/2de voor werknemers die ten minste ¾de werken,
 • ofwel met 1/5de voor werknemers die voltijds werken.

Een totale schorsing van de prestaties en een vermindering van de prestaties met 1/10de zijn dus niet mogelijk.

Gedurende de periode van toepassing van het corona-ouderschapsverlof (in principe van 1 mei tot en met 30 juni 2020) kan het corona-ouderschapsverlof als volgt worden uitgeoefend:

 • hetzij in één aaneengesloten periode;
 • hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 • hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van één week;
 • hetzij door een of meer periode(s) van een maand te combineren met een of meer periode(s) van een week.

 

Welke formaliteiten moeten er vervuld worden voor de werkgever?

Het ‘corona-ouderschapsverlof’ kan enkel met het akkoord van de werkgever worden genomen.

Hiervoor moeten de volgende formaliteiten worden vervuld.

Aanvraag van de werknemer

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op corona-ouderschapsverlof dient ten minste 3 werkdagen van tevoren schriftelijk een aanvraag in bij de werkgever:

 • hetzij per aangetekende brief:
 • hetzij door overhandiging van een schriftelijk document, waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever,
 • hetzij via elektronische weg met een ontvangstbevestiging van de werkgever.

In de schriftelijke aanvraag moeten de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof worden vermeld, evenals de breuk van de gewenste gedeeltelijke onderbreking van de periode(s) van corona-ouderschapsverlof.

Akkoord van de werkgever

De kennisgeving van zijn akkoord of weigering gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer en binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Belangrijk!

In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort.

Hoe zit het met werknemers die al gebruik maken van thematisch verlof of tijdskrediet?

Een werknemer die reeds een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor het verlenen van palliatieve zorgen) of een tijdskrediet geniet, kan dit onder bepaalde voorwaarden omzetten in corona-ouderschapsverlof of dit schorsen om gebruik te maken van corona-ouderschapsverlof.

Omzetting

Als de werknemer in het kader van het "klassieke" ouderschapsverlof” al 1/2de of 1/5de van zijn arbeidstijd heeft verminderd, kan hij, met het akkoord van de werkgever, dit omzetten in corona-ouderschapsverlof (met dezelfde breuk van gedeeltelijke onderbreking).

Als het "klassieke" ouderschapsverlof een voorziene duurtijd heeft tot na de datum waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt te bestaan (in principe 30 juni 2020), dan wordt het "klassieke" ouderschapsverlof hernomen vanaf de dag volgend op de dag waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt te bestaan tot de oorspronkelijk voorziene einddatum.

Voorbeeld: de vermindering van de prestaties met 1/5de in het kader van het "klassieke" ouderschapsverlof kan, met het akkoord van de werkgever, worden omgezet in een vermindering van de prestaties met 1/5de in het kader van het corona-ouderschapsverlof.

Schorsing

Als de werknemer zijn prestaties al volledig heeft geschorst of zijn arbeidsprestaties met 1/10de heeft verminderd in het kader van het "klassieke” ouderschapsverlof, kan hij, met het akkoord van de werkgever, het "klassieke" ouderschapsverlof schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen (vermindering tot ½de of met 1/5de).

Bovendien kan een werknemer die zijn arbeidsprestaties volledig heeft geschorst of heeft verminderd in het kader van thematisch verlof (andere dan het "klassieke" ouderschapsverlof) of tijdskrediet, met het akkoord zijn werkgever, het thematisch verlof of tijdskrediet schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

In deze twee gevallen wordt het thematisch verlof of het tijdskrediet dan hernomen vanaf de dag volgend op de dag waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt te bestaan tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum, indien het thematisch verlof of het tijdskrediet een voorziene duurtijd heeft tot na de datum waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt te bestaan (in principe 30 juni 2020),

Voorbeeld: de vermindering van prestaties met 1/10de in het kader van "klassieke" ouderschapsverlof of de vermindering met 1/2de in het kader van tijdskrediet kan, met het akkoord van de werkgever, worden geschorst om een vermindering van prestaties met 1/5de of tot 1/2de te genieten in het kader van het corona-ouderschapsverlof.

Belangrijk! De periode waarin het “klassieke” ouderschapsverlof wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het “klassieke” ouderschapsverlof waarop de werknemer recht heeft.

Hetzelfde geldt voor de periode waarin het thematisch verlof of het tijdskrediet wordt geschorst om het corona-ouderschapsverlof te kunnen genieten. Deze periode wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het thematisch verlof of tijdskrediet.

In beide gevallen kan de resterende duur op een later tijdstip worden opgenomen, ook als deze resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof.

Wordt het verlof vergoed?

De werknemer die zijn prestaties vermindert in het kader van het corona-ouderschapsverlof, geniet een vergoeding ten laste van de RVA waarvan het bedrag 25% hoger is dan het bedrag dat in het kader van het "klassieke" ouderschapsverlof wordt toegekend.

Raadpleeg de website Internet van de RVA meer info.

Welke formaliteiten moeten er vervuld worden voor de RVA?

De aanvraag voor uitkeringen bij de RVA kan elektronisch of door middel van een papieren formulier worden gedaan.

Raadpleeg de website Internet van de RVA meer info.

Duur van de toepassing van het corona-ouderschapsverlof

Het corona-ouderschapsverlof is van toepassing van 1 mei tot 30 juni 2020.

Een koninklijk besluit kan de toepassing van deze maatregel verlengen.

 

Bronnen: bijzondere-machtenbesluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, §1 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) betreffende het corona-ouderschapsverlof, B.S. 14 mei 2020; RVA.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.