Het aanvullend paritair comité voor bedienden (200) heeft zijn sectorakkoord 2017-2018 afgesloten

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 15 juni 2017 sloten de sociale partners van het aanvullend paritair comité voor bedienden (200) hun sectorakkoord voor 2017-2018 af.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge (1,1%)

De sociale partners hebben beslist om vanaf 1 oktober 2017 de minimumlonen en de effectieve lonen met 1,1% te verhogen.

De ondernemingen hebben de mogelijkheid om een gelijkwaardig voordeel in koopkracht toe te kennen voor 2017-2018. Daarvoor moet uiterlijk tegen 30 september 2017 een ondernemingsakkoord worden gesloten wanneer er in de onderneming een vakbondsafvaardiging bestaat. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moeten de bedienden geïnformeerd worden op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - ex-brugpensioen)

Voor 2017-2018 voorziet de sector in de toepassing van een SWT lange loopbaan (40 jaar loopbaan) en een SWT nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar loopbaan).

Tijdskrediet

De tijdskredietstelsels worden verlengd tot 30 juni 2019.

Bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 51 maanden tijdskrediet voor zorgmotieven.

Bedienden hebben recht op landingsbanen (vermindering met 1/5 en tot een halftijdse baan) vanaf 55 jaar voor een lange loopbaan, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming.

Opleiding

De bestaande cao inzake opleiding wordt verlengd tot eind 2018. De werkgeversbijdrage van 0,23% ter financiering van het Sociaal Fonds wordt ook verlengd tot 31 december 2018.

Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2018 wordt het bedrag van de grens waaronder een bediende de tegemoetkoming in het privévervoer geniet van 26.250 EUR verhoogd tot 27.750 EUR.

Duur van het akkoord

Van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 15 juni 2017 (PC 200).

Auteur: Laurence Philippe

30/06/2017