Hervorming wetboek vennootschappen:wijzigingen op 01.01.2020

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Vennootschappen, verenigingen of stichtingen die reeds bestonden bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en die niet gekozen hebben voor een « opt-in » (beslissen om zich te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen voor 1 januari 2020), moeten hun statuten afstemmen op de bepalingen van het wetboek en dit, bij de eerste wijziging van hun statuten of ten laatste voor 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle vennootschappen en verenigingen de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) naleven, ook al hebben zij hun statuten nog niet gewijzigd.

Welke bepalingen zijn dwingend ?

Het is niet vanzelfsprekend om een volledige lijst op te maken, want er zijn er heel veel.

Eén van de dwingende bepalingen is de verplichting om de nieuwe benamingen en afkortingen van de rechtsvorm en andere gewijzigde termen te gebruiken.

Voorbeeld: We spreken voortaan niet meer van zaakvoerders en vennoten van een BVBA maar wel van bestuurders en aandeelhouders van een BV.

Alle BVBA’s zullen voortaan bestaan als BV’s. Het is dus aangeraden om de nieuwe naam te vermelden op alle documenten van uw onderneming, ook indien de statuten nog niet werden aangepast. 

Wanneer een vennootschap een beslissing neemt, zal zij dus elke keer moeten controleren of deze overeenstemt met de dwingende bepalingen van het nieuwe WVV.

De aanvullende bepalingen (de niet dwingende bepalingen) van het WVV zijn vanaf 1 januari 2020 van toepassing voor bestaande vennootschappen, tenzij hun statuten andersluidende bepalingen bevatten.

Wat gebeurt er indien de rechtsvorm van uw vennootschap verdwijnt door het nieuwe WVV ?

Indien de rechtsvorm van uw vennootschap door het nieuwe WVV wordt geschrapt, blijft deze uitzonderlijk onderworpen aan het oude Wetboek van vennootschappen, ook na 1 januari 2020, en dit, tot wanneer zij een andere rechtsvorm aanneemt, op voorwaarde dat de oude regels niet strijd zijn met bepaalde vastgelegde dwingende bepalingen die van toepassing zijn voor de specifieke rechtsvorm, aangeduid door de wetgever in het nieuwe WVV.

Ons advies

Wij adviseren u om niet te lang te wachten indien u de statuten van uw vennootschap moet wijzigen, teneinde te vermijden in een onzekere situatie terecht te komen of geconfronteerd te worden met het risico van een inbreuk indien uw vennootschap deze dwingende bepalingen niet naleeft. Elke inbreuk op deze bindende regels kan leiden tot de nietigheid van de beslissing, genomen door de bevoegde instelling, of zelfs de bestuurders aansprakelijk stellen.

Wilt u meer weten over de hervorming van de vennootschappen? Download onze verklarende gids! 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.