Hervorming van het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Op 1 januari 2022 worden twee bijzondere belastingstelsels ingevoerd, enerzijds voor ingekomen belastingplichtigen en anderzijds voor ingekomen onderzoekers. De invoering van deze twee nieuwe stelsels valt samen met het uitdoven van het bijzonder stelsel van buitenlandse kaderleden.

Bijzonder stelsel van buitenlandse kaderleden

In zijn Circulaire van 8 augustus 1983 heeft de Federale Overheidsdienst Financiën een bijzonder aanslagstelsel uitgewerkt voor buitenlandse kaderleden. De doelstelling van deze regeling is om de loonkost te verminderen die voortkomt uit de tewerkstelling in België van kaderleden en op die manier investeringen in België aan te moedigen.

Om aanspraak te kunnen maken op dit bijzonder aanslagstelsel moet het buitenlands kaderlid tewerkgesteld worden door een bepaalde werkgever en onder bepaalde voorwaarden met betrekking tot de tewerkstelling en/of beroepskwalificatie.

Het basisprincipe van het bijzonder aanslagstelsel is dat het buitenlands kaderlid gelijkgesteld wordt met een niet-inwoner. Hij is dus enkel belastbaar op zijn inkomsten van Belgische oorsprong. Bovendien kunnen kaderleden tal van kosten ingevolge hun detachering of tewerkstelling in België ten laste laten nemen als uitgaven eigen aan de werkgever.

Invoering van twee bijzondere belastingstelsels

Op 1 januari 2022 worden twee bijzondere belastingstelsels ingevoerd:

 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB);
 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO).

Deze twee nieuwe stelsels verlenen identieke voordelen en hebben tot doel gekwalificeerd personeel vanuit het buitenland naar België aan te trekken. Ze verschillen enkel in lichte mate van elkaar op het vlak van het personele toepassingsgebied en de voorwaarden.

Opgelet, de wetteksten zitten momenteel nog in een ontwerpfase. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk maar we geven u alvast de grote lijnen mee.

Toepassingsgebied en voorwaarden

Het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) zal kunnen worden toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders die:

 • rechtstreeks worden aangeworven in het buitenland of ter beschikking worden gesteld door een buitenlandse onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep;
 • in de loop van de 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België:
  • geen rijksinwoner, zijn geweest;
  • noch gewoond hebben binnen een afstand van 150 kilometer van de grens;
  • noch onderworpen zijn geweest aan de belasting van niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België;
 • van de werkgever of de vennootschap een bezoldiging ontvangen voor de in België geleverde prestaties die meer bedraagt dan 75.000 EUR per kalenderjaar.

Anders dan het stelsel van de buitenlandse kaderleden, heeft het in de nieuwe regeling geen belang of de werknemer of bedrijfsleider na zijn aankomst in België het statuut van niet-inwoner behoudt dan wel het statuut van rijksinwoner verkrijgt. Ook de nationaliteit van de werknemer of bedrijfsleider is van geen van belang.

Voor het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO) zijn er enkele verschilpunten met het BBIB op vlak van de voorwaarden:

 • enkel werknemers hebben toegang tot het stelsel;
 • de werknemers moeten voldoen aan de definitie van ‘onderzoeker’:
  • zij moeten uitsluitend of hoofdzakelijk onderzoeksactiviteiten verrichten met wetenschappelijk, fundamenteel, industrieel of technisch karakter, binnen een laboratorium dat of een onderneming die een of meerdere programma’s inzake onderzoek en ontwikkeling voert;
  • en ze moeten in het bezit zijn van een specifiek diploma of een relevante beroepservaring van minstens 10 jaar kunnen aantonen.
 • er geldt geen minimumbezoldiging.

Voordelen van de stelsels

Boven op de bezoldiging kan de werkgever terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de terbeschikkingstelling of de tewerkstelling in België ten laste nemen. Deze ten laste neming wordt aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever tot een bedrag van 30 % van de jaarbezoldiging met een maximum van 90.000 EUR per jaar.

Naast de terugbetaling van terugkerende uitgaven, worden ook volgende terugbetalingen door de werkgever aanvaard als terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever:

 • de kosten die voortvloeien uit de verhuis van de ingekomen belastingplichtige of onderzoeker naar België;
 • de kosten die verband houden met de inrichting van de woning in België gedaan in de eerste zes maanden na aankomst in België;
 • het schoolgeld voor de kinderen van de ingekomen belastingplichtige of onderzoeker of zijn partner die met hun ouders of een van hen verhuizen.

Duurtijd van het BBIB en het BBIO

Het bijzonder belastingstelsel is van toepassing gedurende de periode van de opdracht van de belastingplichtige of onderzoeker in België, met een maximum van 5 jaar. De periode van 5 jaar kan worden verlengd met 3 jaar voor zover aan de voorwaarden met betrekking tot de werkgever of de vennootschap is voldaan. Voor het BBIB moet ook aan de bezoldigingsdrempel van 75.000 EUR zijn voldaan.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van het bijzonder belastingstelsel (of de verlenging ervan) moet de werkgever of de vennootschap via elektronische weg een aanvraag indienen bij de FOD FIN. De aanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden vanaf de indiensttreding van de belastingplichtige in België. De aanvraag tot verlenging moet uiterlijk gebeuren 3 maanden na het verstrijken van de eerste termijn van 5 jaar.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2022 en zijn van toepassing op de inkomende belastingplichtigen en inkomende onderzoekers die in dienst treden in België vanaf 1 januari 2022.

Overgangsbepalingen voor het bijzonder stelsel van buitenlandse kaderleden

Belastingplichtigen of onderzoekers die zich op 1 januari 2022 sinds maximum 5 jaar in een situatie bevinden beoogd door het BBIB of het BBIO (aangeworven in het buitenland of ter beschikking gesteld aan een Belgische werkgever binnen een multinationale groep) zullen mogen opteren voor de toepassing van het BBIB resp. het BBIO.

Zij moeten dan wel voldoen aan alle voorwaarden vanaf een eerste affectatie in België (o.a. bezoldigingsdrempel (indien BBIB), aanvraag, …). De voorziene voorwaarden worden dus retroactief beoordeeld en moeten nog altijd vervuld zijn op het moment van de aanvraag tot toepassing van het BBIB of het BBIO.

Wenst men van deze optie gebruik te maken, dan moet de werkgever of de vennootschap uiterlijk op 31 juli 2022 langs elektronische weg een aanvraag indienen bij de FOD FIN. De administratie spreekt zich uit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

In het geval van een positief antwoord zal de belastingplichtige of onderzoeker kunnen genieten van het BBIB of het BBIO vanaf 1 januari 2022. Het voordeel van het BBIB en het BBIO zal toegekend worden voor het overige deel van de maximale duur van 5 jaar, eventueel verlengd met 3 jaar.

Bij gebrek aan een (rechtsgeldige) aanvraag of indien er een negatief antwoord volgt op de aanvraag tot kanteling van het oude stelsel van buitenlandse kaderleden naar het BBIB of het BBIO, zou het bijzonder stelsel van buitenlandse kaderleden nog 2 jaar gelden. De circulaire van 8 augustus 1983 zou nog in die zin worden aangepast.

Wij helpen u verder

Wij moedigen bedrijven aan en steunen hen actief om de gevolgen van de voorgestelde regeling voor hun huidige en toekomstige personeelsbestand te evalueren waarbij we de mogelijkheden en uitdagingen identificeren op basis van de eigen en unieke situatie van elk bedrijf.

Het cruciale opt-in beslissingsmoment, waarbij een overstap van het stelsel van buitenlandse kaderleden naar het BBIB of het BBIO wordt overwogen, vereist een geïndividualiseerde aanpak. Ons toegewijde team is uitgerust om niet alleen de oude versus de nieuwe voorwaarden te verifiëren, maar vooral om de uiteindelijke impact op het nettoloon van het kaderlid/onderzoeker en de werkgeverslasten te voorspellen.

Indien u vragen heeft over deze nieuwe maatregelen en/of geïnteresseerd bent om verdere informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons te contacteren via globalmobility@partena.be.

Bron: Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 2349/001.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.