Heeft een langdurig zieke werknemer nog recht op extralegale voordelen?

Auteur: Elisa Soares Almeida
Datum:

Als een werknemer langdurig ziek is, blijven veel werkgevers de loonvoordelen verder toekennen tijdens de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid.  Maar zijn werkgevers hiertoe verplicht?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dus ook de wederzijdse verplichtingen van beide partijen, zijn tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid geschorst. De schorsing houdt in dat de werkgever in principe geen loon meer moet betalen en dat de werknemer ook geen arbeidsprestaties meer moet verrichten.

Arbeidsongeschiktheid is één van de schorsingsgevallen waarbij van deze regel wordt afgeweken: de werkgever moet het (gewaarborgd) loon in principe verder betalen gedurende de eerste dertig dagen arbeidsongeschiktheid.

Tijdens de periode van het gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op zijn verschillende voordelen, zoals een GSM of een firmawagen, omdat die ook als loon worden beschouwd. Als de werkgever die voordelen niet verder toekent gedurende de periode van het gewaarborgd loon, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding vorderen.

Na deze eerste dertig dagen heeft de werknemer geen recht meer op (gewaarborgd) loon, noch op de verschillende voordelen die als loon worden beschouwd.

Hij ontvangt dan ziekte-uitkeringen, die een percentage van het (begrensd) loon bedragen. Omdat die uitkeringen het inkomen vaak flink doen slinken, gaan veel grote ondernemingen een verzekering aan die tijdelijk voorziet in een aanvullende vergoeding of kennen werkgevers zelf een toeslag aan hun werknemer toe gedurende een aantal maanden.

Doordat de werknemer geen recht meer heeft op loon na de periode van gewaarborgd loon, kan de werkgever eisen dat voordelen zoals een GSM, bedrijfswagen en laptop worden terugbezorgd zodra het gewaarborgd loon eindigt. Als de werknemer weigert die terug te bezorgen, kan de werkgever een schadevergoeding eisen.

Hierover duidelijke afspraken maken is de boodschap.

Enkele voorbeelden en suggesties:

  • GSM en bedrijfswagen

Om discussies te vermijden, is het aangeraden om de modaliteiten over de terugbezorging of het verder gebruik van de GSM of bedrijfswagen bij arbeidsongeschiktheid na de periode van gewaarborgd loon specifiek te regelen. Dat kan in een policy, arbeidsreglement of individuele overeenkomst.

De werkgever doet er goed aan de werknemer vooraf te herinneren aan die terugbezorging met een afzonderlijke brief.

  • Werkgeverspremie groepsverzekering

Een groepsverzekeringspolis bevat dikwijls een aparte verzekering die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dekt, zodat de werkgever de kosten van de betaling tijdens de arbeidsongeschiktheid niet verder draagt.

Deze verzekering dekt doorgaans niet alle ziektes of ongevallen. Wanneer de ziekte niet gedekt wordt door deze verzekering, kan de werkgever de stopzetting van de premiebetalingen overwegen en dezelfde principes toepassen als uitgelegd voor de GSM en bedrijfswagen.

  • Anciënniteit en werkhervatting in de onderneming

Tijdens de eigenlijke periode van arbeidsongeschiktheid loopt de anciënniteit, die voor de berekening van de opzegtermijn of opzegvergoeding in aanmerking wordt genomen, in principe door.

Aan het einde van de periode van de arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en binnen dezelfde loonschaal (eventueel aangepast met indexverhogingen en verhogingen binnen het paritair comité) tewerk te stellen als deze die vóór de arbeidsongeschiktheid golden.

  • Maaltijdcheques

Een werknemer die recht heeft op maaltijdcheques, ontvangt in principe één cheque per effectief gepresteerde werkdag. Indien de werkdag niet wordt gepresteerd, zoals bij ziekte, mag er dus geen maaltijdcheque worden toegekend.

Indien de maaltijdcheques toch nog zouden worden toegekend tijdens de ziekte, kunnen deze als verdoken loon worden beschouwd, zodat sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

Een werknemer die bijvoorbeeld gedurende meer dan drie jaar arbeidsongeschiktheid zijn bedrijfs-GSM verder gebruikt, zou met succes kunnen beweren dat er sprake is van een “verworven recht” of “gebruik”. Gevolg: de werkgever zal de toekenning van dit voordeel niet zomaar kunnen intrekken.

In dat geval laat de werkgever de werknemer best een document ondertekenen waarin hij zijn akkoord bevestigt met de stopzetting van het voordeel.

Auteur: Elisa Soares Almeida

19/08/2014