Harmonisering van de regeling voor de afkoop van de studiejaren

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 december 2017 werd de reglementering met betrekking tot de gelijkstelling van studieperiodes gewijzigd. Deze regeling beoogt de harmonisering van de afkoop van studiejaren in de drie pensioenstelsels: ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.

Deze reglementering laat toe om, mits betaling, de studieperiodes in aanmerking te laten komen voor het pensioen. De regularisatie van de studiejaren heeft enkel een impact op het bedrag van het pensioen maar geenszins op de duur van de loopbaan.

Wij geven u hier een overzicht van de nieuwe regels vanaf 1 december 2017.

Hoe moet een aanvraag tot afkoop van studiejaren ingediend worden?

De aanvraag moet per gewone post of per mail ingediend worden bij het socialeverzekeringsfonds, vergezeld van alle nodige bewijsstukken (diploma, getuigschrift, enz…).

De aanvraag wordt ingediend in het stelsel (werknemers, zelfstandigen of ambtenaren) waar de aanvrager actief is op het ogenblik van deze aanvraag. Iemand die op het ogenblik van zijn aanvraag tot gelijkstelling niet onderworpen is aan het verplicht wettelijke pensioenstelsel (zelfstandige, werknemer of ambtenaar) kan de gelijkstelling vragen in het stelsel van de zelfstandigen, op voorwaarde dat dit de laatste hoedanigheid was vóór de indiening van zijn aanvraag.

Het aantal aanvragen tot gelijkstelling is beperkt tot maximum twee, over alle stelsels heen. De gelijkstelling is maar mogelijk voor één enkel diploma.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tot gelijkstelling ingediend worden vóór de eerste effectieve aanvangsdatum van het rustpensioen.

Welke studieperiodes kunnen gelijkgesteld worden?

De studieperiodes die in aanmerking kunnen komen zijn:

  • het hoger onderwijs
  • de voorbereiding van een doctoraatsthesis (maximum 2 jaar)
  • beroepsstages
  • leerovereenkomsten (maximum 1 jaar)
  • het secundair onderwijs na het zesde jaar

De studieperiodes moeten geleid hebben tot het verkrijgen van een diploma of getuigschrift. Bisjaren komen niet in aanmerking.

De gelijkstelling van de studies in het hoger onderwijs wordt beperkt tot één enkel diploma, namelijk het einddiploma. 

Voorbeeld:

Een jurist die een bijkomende master heeft in sociaal recht (2 jaar) en een bijkomende master in Europees recht (1 jaar) zal moeten kiezen: hij kan bijvoorbeeld het volgende gelijkstellen: zijn master in Europees recht (1 jaar), zijn master in de rechten (2 jaar) en zijn baccalaureaat in de rechten (3 jaar), dus in totaal 6 studiejaren, of bijvoorbeeld zijn master in sociaal recht (2 jaar), zijn master in de rechten (2 jaar) en zijn baccalaureaat in de rechten (3 jaar), hetzij in totaal 7 studiejaren, zelfs al heeft hij in realiteit 8 jaar gestudeerd.

De zelfstandige kan het aantal te regulariseren studiejaren kiezen. Hij is dus niet meer verplicht om de volledige periode de regulariseren.

De leeftijdsgrens van 20 jaar die de gelijkstelling van studieperiodes vóór deze leeftijd verhindert, verdwijnt geleidelijk. Indien de aanvraag ingediend wordt tijdens de overgangsperiode die loopt tot 30 november 2020 en na een termijn van 10 jaar vanaf het verkrijgen van het diploma, blijft de leeftijdsgrens van 20 jaar, voorzien in de oude reglementering, van toepassing.

De leeftijdsgrens van 20 jaar die voorzien werd door de oude reglementering, werd geschrapt voor aanvragen die ingediend worden na de bovenvermelde overgangsperiode en voor aanvragen die in de overgangsperiode ingediend worden binnen de termijn van 10 jaar na de verkrijging van het diploma.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 EUR per jaar. Na deze datum geldt dit bedrag enkel nog voor aanvragen ingediend binnen de 10 jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een actuariële bijdrage berekend worden.

Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen ook kiezen voor de gelijkstelling volgens de oude reglementering

Binnen welke termijn moeten de bijdragen betaald worden?

De bijdrage moet in één keer betaald worden, op de rekening van het socialeverzekeringsfonds. De mogelijkheid van een gespreide betaling, voorzien in de oude reglementering, werd geschrapt.

De betaling moet gebeuren binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de informatieve mededeling van het socialeverzekeringsfonds.

Indien de verschuldigde bijdrage niet betaald werd binnen de voorziene termijn van 6 maanden, wordt de aanvraag tot gelijkstelling definitief afgesloten.

Wat is het fiscaal voordeel?

De bijdragen die betaald worden binnen het kader van de afkoop van studieperiodes zijn fiscaal aftrekbaar tot 40 à 50%.

Wat is de winst op uw pensioen?

Elk geregulariseerd studiejaar geeft recht op een forfaitair bedrag van 266,66 EUR per jaar voor een pensioen voor alleenstaanden en 333,33 EUR per jaar voor een gezinspensioen.

Inwerkingtreding:

De nieuwe reglementering geldt voor aanvragen tot gelijkstelling ingediend vanaf 1 december 2017, voor pensioenen die ten vroegste daadwerkelijk aanvangen op 1 december 2018.

Alle aanvragen ingediend vanaf 1 december 2017 zullen behandeld worden volgens de nieuwe regels.

Auteur: Compass

05/01/2018