Halve dag tijdelijke werkloosheid mogelijk voor de dienstencheques en het leerlingenvervoer?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Sinds 13 april 2021 is de werkgever niet verplicht bepaalde werknemers loon te betalen voor de arbeidsuren ten belope van een halve werkdag wanneer deze wegvallen om een onvoorzienbare reden buiten de wil van de werkgever die het rechtstreekse gevolg is van de COVID-19-pandemie. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer voor deze arbeidsuren die wegvallen uitkeringen tijdelijke werkloosheid krijgt!

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om de volgende werknemers:

  • de werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst 'dienstencheques' (waarnaar wordt verwezen door artikel 7bis van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen),
  • de werknemers die als hoofdopdracht het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen hebben.

Afwijking op artikel 27

Voor deze werknemers is de werkgever niet verplicht het loon te betalen voor de arbeidsuren ten belope van een halve werkdag wanneer deze wegvallen om een onvoorziene reden buiten de wil van de werkgever die het rechtstreekse gevolg is van de COVID-19-pandemie, op voorwaarde dat de werknemer recht heeft op tijdelijke werkloosheid.

Dit is een afwijking op het beginsel (neergelegd in artikel 27, § 1, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) volgens hetwelk, behoudens in geval van staking, de werknemer zijn recht op het volledige dagloon behoudt wanneer hij, zich normaal naar het werk te hebben begeven, door een oorzaak buiten zijn wil niet in staat is het werk aan te vangen of voort te zetten.

Onder "halve werkdag" wordt verstaan de arbeidsuren die overeenkomen met ten minste de helft van het toepasselijke dagelijkse rooster en die door een werknemer worden besteed aan het verrichten van een prestatie bij of voor een klant van de werkgever, welke duidelijk te onderscheiden is van een andere prestatie die gedurende het andere gedeelte van de werkdag wordt verricht.

Recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de weggevallen arbeidsuren

Om te worden vrijgesteld van de betaling van het loon voor de weggevallen arbeidsuren ten belope van een halve werkdag, moet de werknemer voor deze uren recht hebben op tijdelijke werkloosheid (waarvan de uitkeringen door de RVA worden betaald).

Het Koninklijk Besluit met de modaliteiten die de toekenning regelen van de tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen voor dagdelen is echter nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het is momenteel dus nog niet mogelijk om daarvoor een aanvraag in te dienen.

Zodra we hierover meer info hebben, brengen we u op de hoogte.

Datum van inwerkingtreding

Deze maatregel treedt in werking op 13 april 2021 en vervalt op 30 juni 2021.

Bron: wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 13 april 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.