Gezondheidstoezicht op de werknemers: aanpassing van de reglementering

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Onlangs werden er verschillende wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Het betreft hoofdzakelijk wijzigingen met betrekking tot het re-integratietraject dat de arbeidsongeschikte werknemers kunnen genieten. Andere artikels van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 werden eveneens aangepast.

Deze nieuwigheden zijn in werking getreden op 16 februari 2017.

Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

Maatregelen in verband met het re-integratietraject

De belangrijkste wijzigingen in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 in verband met het re-integratietraject zijn de volgende.

1. Afschaffing van procedure voor re-integratie

De “gezondheidsbeoordeling” van een definitief arbeidsongeschikte werknemers met het oog op zijn re-integratie werd afgeschaft. Deze gezondheidsbeoordeling, meestal “procedure voor re-integratie” genoemd, bood de werknemer die door zijn behandelende arts definitief arbeidsongeschikt is verklaard de mogelijkheid om door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzocht te worden met het oog op zijn re-integratie bij de werkgever.

De bestaansreden hiervan is niet langer gerechtvaardigd sinds de reglementering betreffende het re-integratietraject in werking is getreden.

2. Geen voorafgaande gezondheidsbeoordeling in geval van wijziging van functie

De werknemer moet geen voorafgaande gezondheidsbeoordeling ondergaan in geval van tewerkstelling in een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico, indien deze tewerkstelling het gevolg is van een beslissing genomen in het kader van een re-integratietraject.

3. Spontane raadpleging mogelijk

De werknemer (of met zijn akkoord de behandelende arts) kan rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een spontane raadpleging vragen indien hij van mening is dat alle of een deel van de maatregelen in het re-integratieplan niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand.

Belangrijkste andere wijzigingen

1. Bezorging van het formulier "verzoek om gezondheidstoezicht op de werknemers"

Het is voortaan de werkgever (en niet lager de werknemer) die het formulier "verzoek om gezondheidstoezicht op de werknemers” op de meest aangewezen wijze bezorgt aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Dit formulier moet gebruikt worden voor het uitvoeren van de volgende onderzoeken:

  • een voorafgaande gezondheidsbeoordeling,
  • een onderzoek bij werkhervatting,
  • een voortgezet gezondheidstoezicht,
  • een uitbreiding van het gezondheidstoezicht,
  • een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming.

De werkgever deelt aan de werknemer de datum mee waarop hij het medisch onderzoek zal moeten ondergaan alsook om welk soort onderzoek het gaat.

2. Onderzoeken tijdens de werkuren

Het principe dat de onderzoeken in het kader van het gezondheidstoezicht buiten de werkuren moeten gebeuren werd geherformuleerd.

De medische onderzoeken, inentingen, tuberculinetests, evenals andere geneeskundige verstrekkingen moeten tijdens de werkuren gebeuren maar enkel en alleen indien deze plaatsvinden in het kader van de volgende onderzoeken:

  • een periodieke gezondheidsbeoordeling,
  • een onderzoek bij werkhervatting,
  • een voortgezet gezondheidstoezicht,
  • een uitbreiding van het gezondheidstoezicht,
  • een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming.

Opmerking - Zoals voorheen is elke oproeping tot één van deze 5 soorten van onderzoek, hetzij buiten de werkuren, hetzij tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hetzij in de loop van de periode van vrijstelling van arbeid, absoluut nietig en heeft het de absolute nietigheid van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tot gevolg

Bijgevolg is deze verplichting niet van toepassing op de andere onderzoeken in het kader van gezondheidstoezicht, zoals de voorafgaande gezondheidsbeoordeling, het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, de spontane raadpleging en de re-integratiebeoordeling.

Bron: koninklijk besluit van 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, B.S. 6 februari 2017.

Auteur: Catherine Legardien

02/03/2017