Geen nominatieve lijst van de ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers voor inkomstenjaar 2022

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 28/10/2022 - 08:17
Laatste update: 28/10/2022 - 08:19

Op 1 januari 2022 werden twee bijzondere belastingstelsels ingevoerd, enerzijds voor ingekomen belastingplichtigen en anderzijds voor ingekomen onderzoekers. Jaarlijks moet de werkgever een nominatieve lijst met de betrokken werknemers indienen. Voor inkomstenjaar 2022 geldt deze verplichting niet.

Invoering van twee bijzondere belastingstelsels

Op 1 januari 2022 werden twee bijzondere belastingstelsels ingevoerd:

  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB);
  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO).

De invoering van deze twee nieuwe stelsels valt samen met het uitdoven van het bijzonder stelsel van buitenlandse kaderleden.

Nominatieve lijst

De werkgever is verplicht om ten laatste op 31 januari van elk kalenderjaar aan de belastingadministratie een nominatieve lijst te bezorgen van de werknemers en bedrijfsleiders die in de loop van het voorafgaande jaar het BBIB of het BBIO genoten.

Bij koninklijk besluit wordt de vorm van de lijst vastgelegd.

De FOD Financiën deelt op zijn website mee dat er in 2022 geen koninklijk besluit meer zal worden gepubliceerd. Bijgevolg zal een werkgever voor het inkomstenjaar 2022 geen nominatieve lijst moeten opstellen of indienen.

Bron: FOD Financiën, Ingekomen onderzoekers en belastingplichtigen: geen nominatieve lijstverplichting voor inkomsten 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.