Gedeeltelijke werkhervatting: nieuwe procedure voor de aanvraag tot toelating

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om gedeeltelijk een activiteit te hervatten na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid, moet sinds 12 april 2013 niet meer noodzakelijk voorafgaan aan de daadwerkelijke werkhervatting.

Ter herinnering, om de herinschakeling te stimuleren van arbeidsongeschikte werknemers kunnen deze – met de toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds – gedeeltelijk een beroepsactiviteit hervatten en/of onder voorwaarden die meer aangepast zijn aan hun gezondheidstoestand (= gedeeltelijke hervatting), met behoud van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van het ziekenfonds. Binnen bepaalde grenzen kunnen die uitkeringen gecumuleerd worden met het loon voor de beroepsactiviteit.

In deze Infoflash bekijken we de procedure die de werknemer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voortaan moeten naleven. Ook de sancties die worden toegepast als dat niet gebeurt, komen aan bod.

Formaliteiten werknemer

Een werknemer die gedeeltelijk het werk wenst te hervatten na een periode van volledige ongeschiktheid moet uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk aan de werkhervatting voorafgaat:

  • die hervatting aangeven bij zijn ziekenfonds;
  • bij de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds een aanvraag tot toelating indienen.

Voortaan kan de daadwerkelijke gedeeltelijke werkhervatting dus plaatsvinden vóór de adviserend geneesheer van het ziekenfonds toelating heeft gegeven. De aanvraag tot toelating moet daarentegen altijd ingediend worden vóór de werkhervatting.

De aangifte van gedeeltelijke hervatting van een beroepsactiviteit en de aanvraag tot toelating moeten gebeuren via hetzelfde formulier (dat verkrijgbaar is bij het ziekenfonds van de werknemer), hetzij per brief, hetzij door overhandiging tegen een ontvangstbewijs.

Formaliteiten adviserend geneesheer van het ziekenfonds

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet daarna een beslissing nemen uiterlijk binnen 30 werkdagen te rekenen vanaf de eerste dag van de werkhervatting, eventueel nadat hij de werknemer onderzocht heeft.

Ongeacht de beslissing van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (al dan niet toekenning van de toelating tot het gedeeltelijk hervatten van een activiteit) behoudt de werknemer de uitkeringen van het ziekenfonds die ontvangen werden tijdens de werkhervatting. Dit is het geval tot de ingangsdatum van de beslissing van de adviserend geneesheer (echter op voorwaarde dat binnen de vastgestelde termijn de hervatting werd aangegeven en de aanvraag tot toelating werd ingediend; zie hieronder voor de sancties).

Al naargelang de beslissing van de adviserend geneesheer positief of negatief uitvalt, zijn de gevolgen de volgende vanaf de ingangsdatum van de beslissing.

De beslissing van de adviserend geneesheer is positief

De werknemer kan dus verder zijn beroepsactiviteit (deeltijds en/of onder andere voorwaarden) blijven verrichten en uitkeringen van het ziekenfonds blijven ontvangen.

In dat geval wordt het formulier met de toelating hem uiterlijk binnen 7 kalenderdagen vanaf de beslissing van de adviserend geneesheer per post toegestuurd. In geval van een geneeskundig onderzoek kan het formulier hem ook na afloop van het onderzoek worden overhandigd. In die toelating zijn de aard, het volume en de voorwaarden tot uitoefening van de toegelaten activiteit nader opgegeven.

De beslissing van de adviserend geneesheer is negatief

Dit is mogelijk in twee gevallen:

  • hetzij omdat de adviserend geneesheer van mening is dat de gedeeltelijke hervatting van de beroepsactiviteit niet aangepast is aan de gezondheidstoestand van de werknemer. In dat geval zal de werknemer de werkhervatting moeten onderbreken en zal hij, opnieuw, uitkeringen van het ziekenfonds ontvangen voor een volledige ongeschiktheid;
  • hetzij omdat de adviserend geneesheer een einde maakt aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer (omdat hij geen vermindering van minstens 50 % van zijn vermogen behoudt vanuit een geneeskundig oogpunt). In dat geval zal de werknemer niet meer erkend worden als arbeidsongeschikt en in dat opzicht zal hij dus geen uitkeringen meer ontvangen van het ziekenfonds.

Als de werknemer binnen de bepaalde termijn zijn activiteit niet aangeeft en zijn aanvraag tot toelating niet indient via bovenvermeld formulier, dan zullen volgende sancties worden toegepast:

  • in geval van een laattijdige verzending of overhandiging van het formulier, maar wel binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de werkhervatting, zal het bedrag van de uitkeringen met 10 % verminderd worden voor de periode tot de dag waarop het formulier is verzonden of bezorgd aan het ziekenfonds. De uitkeringen worden normaal (zonder vermindering) toegekend vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het formulier is verzonden of bezorgd;
  • in geval van een laattijdige verzending of overhandiging van het formulier, binnen een termijn van meer dan 14 kalenderdagen na de werkhervatting, zal de werknemer aan een medisch onderzoek onderworpen worden om na te gaan of op het tijdstip van het onderzoek voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden voor de arbeidsongeschiktheid. Hij zal trouwens de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moeten terugbetalen voor de periode waarin hij zonder toelating heeft gewerkt en dit tot de datum waarop de beslissing van de adviserend geneesheer uitwerking heeft.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 12 maart 2013 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 16 tot 18 van de programmawet van 4 juli 2011, B.S. 2 april 2013; Koninklijk Besluit van 12 maart 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. 2 april 2013. 

Auteur: Catherine Legardien

17/05/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.