Gedaan met de afwijkende opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2018!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De afwijkende opzeggingstermijnen die nog van toepassing zijn op de arbeiders in bepaalde sectoren kunnen vanaf 1 januari niet meer betekend worden. Vanaf dan zal de gewone regeling voor opzeggingstermijnen immers van toepassing zijn op alle werknemers.

Gewone regeling/afwijkende regeling: korte herhaling

De wet betreffende het eenheidsstatuut heeft op 1 januari 2014 nieuwe, identieke opzegtermijnen ingevoerd voor arbeiders en bedienden.Deze zogenaamde 'gewone' opzeggingstermijnen gelden echter niet voor alle arbeiders. Tot 31 december 2017 zijn er namelijk afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing op de arbeiders die tot bepaalde paritaire comités behoren, voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Afwijkende regeling: voor welke arbeiders geldt dit

Oorspronkelijk was er voorzien dat er uiterlijk tot 31 december 2017 afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing waren op de arbeiders die behoren tot de volgende 12 paritaire comités: nr. 109, 124, 126, 128.01, 128.02, 140.04, 142.02, 147, 301.01, 324, 311 en 330.03 (zie de Infoflash van 28 maart 2014 – Afwijkende opzeggingstermijnen: voor welke werknemers?)

Deze paritaire comités hadden evenwel de mogelijkheid om een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten die voorzag in een snellere overgang naar de gewone opzeggingsregeling. Dit hebben 8 paritaire comités gedaan. Bijgevolg zijn de afwijkende opzeggingstermijnen momenteel nog van toepassing op de arbeiders die behoren tot 4 paritaire comités, meer bepaald paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324.

Belangrijk! De wet betreffende het eenheidsstatuut voerde in dat de afwijkende opzeggingstermijnen permanent van toepassing zouden zijn voor bepaalde arbeiders die behoren de paritaire comités 124 en 126. Het Grondwettelijk Hof heeft de permanente toepassing van de afwijkende opzeggingstermijnen in deze twee sectoren evenwel geannuleerd in een besluit van 17 september 2015. Het gevolg hiervan is dat de afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing zijn tot 31 december 2017 op alle arbeiders die behoren tot de paritaire comités nr. 124 en 126 (zie de Infoflash van 25 september 2015 - Eenheidsstatuut: Het Grondwettelijk Hof vernietigt het permanente afwijkende stelsel inzake opzeggingstermijnen).

Toepassing van de gewone regeling vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018[1] zal de gewone opzeggingsregeling van toepassing zijn op alle arbeiders die behoren tot de paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324. Dit betekent dat de onderstaande regels van toepassing zullen zijn, zowel in geval van ontslag gegeven door de werknemer als in geval van ontslag gegeven door de werkgever, afhankelijk van het feit of de overeenkomst aanvangt vóór of vanaf 1 januari 2014 (zie Infoflashes van 9 december 2013 en 12 december 2013).

Voor de arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014, zullen de opzeggingstermijnen van toepassing zijn (naargelang hun anciënniteit) ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

De arbeiders van wie de uitvoering van de overeenkomst daarentegen aanvangt vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur wordt berekend op basis van het kliksysteem door twee elementen op te tellen:

  • element 1: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die golden op 31 december 2013;
  • element 2: opzeggingstermijn bepaald op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de regels ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (opzeggingstermijn uitgedrukt in weken).

Andere gevolgen van het einde van de afwijkende regeling

Het einde van de afwijkende regeling heeft ook gevolgen voor de toepassing van twee andere regelgevingen.

Ontslagmotivatie

Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels inzake motivering van het ontslag die vastgelegd worden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 eveneens van toepassing op de arbeiders van paritaire comités nr. 124 en 126op wie oorspronkelijk de afwijkende opzeggingstermijnen permanent van toepassing hadden moeten zijn. Deze arbeiders zijn momenteel nog de enige op wie de regels van toepassing zijn inzake de willekeurige afdanking die vastgelegd worden door artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals van kracht op 31 maart 2014[2].

Ontslagcompensatievergoeding

De arbeiders van de paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324 (op wie de afwijkende regeling inzake opzeggingstermijnen tot 31 december 2017 van toepassing is) van wie de uitvoering van de overeenkomst vóór 1 januari 2014 is begonnen en die vanaf 1 januari 2018 ontslagen worden, kunnen eveneens een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA genieten indien ze aan alle voorwaarden voldoen.

[1] De gewone opzeggingstermijnen zullen van toepassing zijn op elk geval van ontslag gegeven door de werkgever of werknemer betekend vanaf 1 januari 2018. De afwijkende opzeggingstermijnen blijven daarentegen van toepassing op alle beëindigingen vóór 1 januari 2018, meer bepaald

- in geval van beëindiging met opzegging:

  • via een aangetekende brief, uiterlijk op woensdag 27 december 2017 (de opzegging wordt geacht slechts ontvangen te zijn de 3e werkdag volgend op de verzendingsdatum);
  • via een deurwaardersexploot uiterlijk betekend op 31 december 2017;
  • door overhandiging uiterlijk op 31 december 2017 (enkel in het geval van ontslag gegeven door de werknemer).

- in geval van een beëindiging met betaling van een vergoeding: via een (mondelinge of schriftelijke) mededeling van de beslissing tot beëindiging uiterlijk op 31 december 2017.

[2]De regels inzake motivering van het ontslag die vastgelegd worden door de cao nr. 109 zijn van toepassing op alle ontslagen betekend vanaf 1 april 2014. De arbeiders op wie tijdelijk de afwijkende regeling inzake opzeggingstermijnen van toepassing is (d.w.z. bepaalde arbeiders die vallen onder paritaire comités nr. 124, 126, 301.01 en 324) waren evenwel tot 31 december 2015 uitgesloten van het toepassingsgebied van cao nr. 109. Tot dan waren eveneens de regels inzake de willekeurige afdanking die vastgelegd worden door artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van kracht op 31 maart 2014 op hen van toepassing. Vanaf 1 januari 2016 vallen deze arbeiders wel in het toepassingsgebied van cao nr. 109.

Auteur: Catherine Legardien

26/12/2017