Franse grensarbeiders: documenten opsturen vóór 31 maart 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De werkgever die in België Franse grensarbeiders heeft tewerkgesteld moet de documenten betreffende de inkomsten 2013 naar de Belgische Administratie der belastingen sturen.

De volgende documenten moeten vóór 31 maart 2014 worden opgestuurd:

 • Het ingevulde formulier 276 Front/Grens (of 276 Front/Grens S voor de seizoengrensarbeiders) voor de prestaties in 2013 van de grensarbeider;
 • Het document of de documenten die door de werknemer werden gegeven tot staving van de daadwerkelijke bewoning van een tehuis in de Franse grensstreek gedurende het jaar 2013;
 • Een verklaring die uitdrukkelijk bevestigt dat de werknemer zijn werkzaamheid niet meer dan 30 dagen (desgevallend te proratiseren in geval van in dienst- of uitdiensttreding in de loop van het jaar)(of 15% van het aantal gepresteerde dagen indien het een seizoengrensarbeider betreft) buiten de Belgische grensstreek heeft uitgeoefend tijdens het jaar 2013, onder voorbehoud van de volgende uitzonderingen:
  • het verlaten van de grensstreek in geval van overmacht (buiten de wil van de werknemer en de werkgever);
  • de werkzaamheden inherent aan de functie van vakbondsafgevaardigde;
  • het deelnemen aan een comité voor preventie en bescherming op het werk, een paritair comité, een vergadering van de werkgeversfederatie, een ondernemingsraad;
  • het bijwonen van een personeelsfeest;
  • doktersbezoeken;
  • professionele opleidingen beperkt tot 5 dagen per kalenderjaar;
  • het af en toe doorkruisen van een niet tot de grensstreek behorend gebied in België om zich naar een plaats binnen die Belgische grensstreek of buiten België te begeven (enkel de dagen waarop dergelijke occasionele verplaatsingen worden ondernomen mogen uitgesloten worden voor het berekenen van de 30 dagen, de dagen die buiten België worden gepresteerd en die geen dagen zijn waarop een occasionele verplaatsing wordt ondernomen, worden dus wel in aanmerking genomen voor het berekenen van de 30 dagen);
  • de dagen waarop de werknemer de Belgische grensstreek verlaat in het kader van een transportwerkzaamheid, voor zover de totale afstand die buiten de grensstreek wordt afgelegd niet meer bedraagt dan ¼ van de totale afstand die noodzakelijkerwijs wordt afgelegd voor de uitoefening van die werkzaamheid.
 • Een lijst van de specifieke dagen waarop de werknemer in 2013 de Belgische grensstreek heeft verlaten bij de uitoefening van zijn werkzaamheid. Deze lijst moet ook voor elk verlaten van de grensstreek bondig de plaats of het traject vermelden dat aanleiding geeft tot het verlaten van de grensstreek. De gevallen waarin het verlaten van de grensstreek een uitzondering vormt op de 30 dagen evenals, op bondige wijze, de reden waarom dit verlaten van de grensstreek niet moet worden meegeteld in de 30 toegestane dagen.
 • Een lijst van de werknemers die de grensarbeidersregeling aanvragen en voor wie die regeling de 1e keer werd toegepast in 2013.

Deze documenten moeten aan het bevoegde Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing worden opgestuurd (klik hier voor de adresgegevens van de documentatiecentra).

Auteur: Anne Ghysels

13/02/2014