Forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse verblijfskosten: wijzigingen vanaf 1 januari 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

In antwoord op een parlementaire vraag kondigt de minister van Financiën aan dat vanaf 1 januari 2014 een werkgever uit de privésector zich mag baseren op de verblijfsvergoedingen toegekend aan het hoogste ambtenarenniveau om belastingvrije verblijfskosten te betalen aan zijn werknemers voor diensreizen in België.

De forfaitaire vergoedingen die een werkgever stort als terugbetaling voor de verblijfskosten van een werknemer tijdens beroepsverplaatsingen in België worden niet belast indien hun bedrag niet hoger is dan de overeenkomstige vergoedingen die de overheid aan haar eigen personeel toekent.

Er is echter gebleken dat de verblijfsvergoedingen voor dienstverplaatsingen die de diverse overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten) toekennen zowel verschillen inzake de hoogte van de bedragen als in de opgelegde toekenningsvoorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de duur van de dienstreis. Om deze reden wordt een uniforme regeling ingesteld.

Vanaf 1 januari 2014 mag het hoogste bedrag dat door de federale overheid wordt toegekend als forfaitaire verblijfsvergoeding voor dienstreizen als algemene norm gebruikt worden.

Forfaitaire verblijfsvergoedingen die ondernemingen toekennen aan hun personeelsleden voor dienstreizen in België als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, zijn geen belastbare vergoedingen wanneer:

  • het bedrag van die vergoedingen wordt vastgesteld met inachtneming van het werkelijk aantal verplaatsingen en rekening houdend met de opgelegde minimumvereisten inzake de duurtijd van de gedane verplaatsingen die gelden voor federale ambtenaren;
  • dit bedrag niet hoger is dan de vergoedingen die de Staat aan zijn personeel van klasse A4 en A5 verleent op grond van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten, toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten. Er wordt daardoor geen onderscheid meer gemaakt naargelang de personeelscategorie van de werknemer (directieleden, kaderleden, arbeiders/bedienden).

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

Reis per kalenderdag

Toeslag wegens nachtverblijf

> 5 uur en < 8 uur

≥ 8 uur (*)

Logies op kosten van het personeelslid

Kosteloos logies

Geïndexeerd bedrag

3,82 EUR

19,22 EUR

43,78 EUR

23,04 EUR

(*) Dit maximumbedrag geldt eveneens voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan acht uur waarin het 13de en het 14de uur van de dag volledig begrepen zijn.

De bedragen opgenomen in de tabel dekken de kosten voor maaltijden en dranken voor prestaties verricht buiten de onderneming maar voor rekening van de onderneming.

In de mate dat de toegekende forfaitaire verblijfsvergoedingen de voornoemde maximumbedragen overschrijden en wanneer de dienstverplaatsingen niet beantwoorden aan de ter zake opgelegde minimumduur moeten zij in principe als belastbare bezoldigingen worden aangemerkt.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2013-2014, nr. 53-131, 574.

Auteur: Peggy Criel

06/11/2013