Flitscontroles in de land- en tuinbouwsector (juli 2020)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Nadat de aangekondigde flitscontroles in de taxi- en vervoersector van mei werden geannuleerd omwille van de coronamaatregelen, is ons nu bevestigd dat de flitscontroles in de land- en tuinbouwsector (PC 132, PC 144 en PC 145) gepland in juli 2020 wel zullen plaatsvinden.

Wij herinneren u eraan dat de flitscontroles in tegenstelling tot de vorige jaren niet meer op een specifieke datum doorgaan, maar gedurende de volledige maand kunnen plaatsvinden.

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan 2020 sociale fraudebestrijding’ en legt de focus op sociale dumping en het bestrijden van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

 

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de land- en tuinbouwsector geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die nodig zijn voor het onderzoek.

Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement met alle werkroosters;
 • de arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda;
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd: de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
 • in geval van detachering, moet de gedetacheerde werknemer het A1 formulier kunnen voorleggen;
 • de buitenlandse werkgever die hier werknemers detacheert, moet een Limosa (L1) formulier kunnen voorleggen;
 • de arbeidsongevallenverzekering;
 • het gelegenheidsformulier (plukkaart) voor de seizoensarbeiders;
 • ….

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen aan uw werknemers:

 • over zijn (haar) statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over zijn (haar) statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • met betrekking tot het aantal gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer.

Op onze webshop, LegalSmart, kan u verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Leg all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor u op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team uw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we u de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de land- en tuinbouwsector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Andere sectoren

In 2020 staan volgende aangekondigde flitscontroles nog op de planning:

 • Carwashsector: september 2020
 • Vleessector: november 2020

 

 

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2020; land- en tuinbouw: checklist.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.