Flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector (03/20)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In maart 2020 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector.

Nieuw is dat de flitscontroles in tegenstelling tot de vorige jaren niet meer op een specifieke datum doorgaan, maar gedurende de volledige maand kunnen plaatsvinden.

 

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

 

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan 2020 sociale fraudebestrijding’ en legt de focus op sociale dumping en het bestrijden van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

 

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de bouwsector geldt. Hij bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

 

Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de prestatie- en loongegevens van uw werknemers (individuele rekening, loonfiches, prestatielijsten, betaalbewijzen,…);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijvoegsels);
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • bewijs van aansluiting bij de P.D.O.K en in regel zijn tot en met vorig kwartaal;
 • het bewijs van aangifte van werf of Checkin@work;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd (o.a. arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, limosameldingen met L1-document, …);
 • ….

 

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen of informatie opvragen aan uw werknemers die arbeidsprestaties verrichten op een werf:

 • over zijn (haar) statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over zijn (haar) statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • over zijn (haar) loon- en arbeidsduur;

En verzoeken om bepaalde documenten onmiddellijk voor te leggen:

 • arbeidsovereenkomst met werkrooster en afwijkingsdocumenten (deeltijdse werknemers);
 • controlekaarten (werkloze werknemers);
 • toestemming deeltijdse werkhervatting (arbeidsongeschikte werknemers);
 • ….

 

Op onze webshop, LegalSmart, kan u verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Leg all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

 

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor u op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team uw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

 

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we u de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

 

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de elektrotechnische en bouwsector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

 

Andere sectoren

In 2020 staan volgende aangekondigde flitscontroles nog op de planning:

 • Taxi- en vervoerssector: mei 2020
 • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
 • Carwashsector: september 2020
 • Vleessector: november 2020

 

Er wordt ook nog een aangekondigde flitscontrole voorzien in de horecasector. De maand waarin deze zal plaatsvinden, werd echter nog niet meegedeeld.

 

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2020; bouwsector: checklist.

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.