Flitscontroles aangekondigd in de groene sectoren

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op donderdag 14 september 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de groene sectoren (land- en tuinbouwsector). Deze sectoren hebben immers te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling, … Hoe u zich het best kunt voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op wie de sociale reglementering overtreedt en op zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

In de sectorale informatie van Partena Professional kunt u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

In eenvraag aan een expert legt Jan Van Bellinghen uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de groene sectoren die een prioritair doel zijn in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2017.

Auteur: Laurence Philippe

07/09/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.