Flexi-job: nieuwe uitoefeningsvoorwaarde

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Om een flexi-job te kunnen uitoefenen in bepaalde sectoren (bv. de horeca) moet een werknemer aan strikte voorwaarden voldoen.

Op 7 mei 2022 wordt een nieuwe voorwaarde van kracht.

Ter herinnering

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een persoon die al minstens 4/5e bij één (of meerdere) werkgever(s) werkt, een bijkomende tewerkstelling kan uitoefenen bij een andere werkgever.

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • met uitzondering van gepensioneerden, moet de werknemer aantonen dat hij in het 3e kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job minstens 4/5e van een voltijdse job bij één (of meerdere andere) werkgever(s) tewerkgesteld was;
  • de werknemer mag niet op hetzelfde moment tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5e van een voltijdse job bij de werkgever bij wie hij een flexi-job uitoefent;
  • de werknemer mag zich niet in een periode bevinden gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
  • de werknemer mag zich niet in een opzeggingstermijn bevinden.

Nieuwe voorwaarde

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om een werknemer in het kader van een flexi-job tewerk te stellen via een uitzendkantoor bij dezelfde werkgever waarmee de werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden is.

Met andere woorden, de werknemer kan niet tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.

Bron: wet van 1 april 2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S., 27 april 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.