Fiscale vrijstelling voor sociaal passief: wijzigingen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De wetgeving op het eenheidsstatuut voerde in 2014 een nieuwe fiscale vrijstelling in ten gunste van werkgevers. Een deel van hun winsten of baten wordt hierdoor, ten vroegste vanaf 2019, vrijgesteld van belasting. Recent werden nog een aantal wijzigingen aangebracht aan de reglementering.

Context

Door de invoering van het eenheidsstatuut neemt de ontslagkost voor een werknemer in sommige gevallen toe ten opzichte van de ontslagkost in de oude regeling.

Om deze hogere kost op te vangen werd een fiscale vrijstelling voor sociaal passief ingevoerd ten gunste van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven, beoefenaars van vrije beroepen, ambten of posten en van andere winstgevende bezigheid, inclusief vennootschappen. Deze belastingplichtigen kunnen een deel van hun winsten of baten vrijstellen van belasting.

De werknemer van zijn kant geniet geen enkel fiscaal voordeel in het kader van de maatregel van het sociaal passief.

Vrijgesteld bedrag van winsten of baten

Het vrij te stellen bedrag van winsten of baten per werknemer bedraagt:

  • 3 weken bezoldiging, van het 6de tot en met het 20ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014;
  • 1 week bezoldiging vanaf het 21ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014.

Om de wekelijkse bezoldiging te bepalen wordt het bedrag van de maandbezoldiging vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 13.

De maandbezoldiging is de gemiddelde bruto maandelijkse bezoldiging, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, berekend over het aantal maanden van het belastbaar tijdperk waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.

De bezoldiging waarop de vrijstelling wordt berekend wordt, indien nodig, begrensd:

Bezoldiging

Vrijstelling

Eerste schijf van ≥ 0,01 EUR - ≤ 1.500,00 EUR

100 %

Tweede schijf van > 1.500,00 EUR - ≤ 2.600,00 EUR

30 %

Derde schijf > 2.600,00 EUR

0 %

Voorbeeld:

Een werkgever-natuurlijk persoon heeft 1 werknemer in dienst. Zijn gemiddelde bruto maandelijkse bezoldiging bedraagt 3.000,00 EUR. De werknemer heeft in 2019 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut.

Het maximumbedrag van de gemiddelde bruto maandbezoldiging bedraagt:

Bezoldiging

In aanmerking te nemen loongedeelte

Eerste schijf van ≥ 0,01 EUR - ≤ 1.500,00 EUR

1.500,00 EUR (100 %)

Tweede schijf van > 1.500,00 EUR - ≤ 2.600,00 EUR

330,00 EUR (30 %)

Derde schijf > 2.600,00 EUR

0 %

Totaal

1.830,00 EUR

Het maximumbedrag van de gemiddelde bruto maandbezoldiging waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van het sociaal passief is 1.830 EUR. Het vrij te stellen sociaal passief bedraagt voor het belastbaar tijdperk 2019 3 weken bezoldiging. Het bedrag van de vrijstelling is bijgevolg gelijk aan 1.267 EUR, namelijk (1.830 EUR x 3/13) x 3.

Spreiding van de vrijstelling

Om de begrotingskost van de vrijstelling te temperen, werd recent beslist om de vrijstelling te spreiden.  Het vrij te stellen bedrag van de winsten en baten, wordt hierdoor gespreid over het belastbaar tijdperk en de 4 volgende belastbare tijdperken ten belope van 20 % per belastbaar tijdperk.

Voorbeeld:

We hernemen bovenstaand voorbeeld. De vrijstelling van het sociaal passief voor de enige werknemer bedraagt voor het belastbaar tijdperk 2019 1.267 EUR. Het sociaal passief 2019 wordt gespreid over 5 belastbare tijdperken:

Belastbare tijdperk

2019

2020

2021

2022

2023

Sociaal passief 2019

253,40 EUR

253,40 EUR

253,40 EUR

253,40 EUR

253,40 EUR

Voor het belastbare tijdperk 2019 zal de werkgever een bedrag van 253,40 EUR aan winsten kunnen vrijstellen van belasting.

Vertrek van de werknemer

Wanneer een werknemer waarvoor een vrijstelling werd berekend de onderneming verlaat (om welke reden ook), moet het totale voor deze werknemer reeds vrijgestelde bedrag worden opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk waarin de tewerkstelling een einde neemt. Het resterende deel van het voor die werknemer gespreide sociaal passief zal op dat moment verloren gaan.

Voorbeeld:

We hernemen bovenstaand voorbeeld. De werknemer gaat uit dienst op 31 januari 2020. We gaan ervan uit dat de werkgever het sociaal passief van het belastbaar tijdperk 2019 (253,40 EUR) heeft toegepast op zijn winsten. Aangezien de werknemer uit dienst gaat gedurende het belastbare tijdperk 2020, zal het sociaal passief genoten in 2019 moeten worden opgenomen in de winsten van het belastbare tijdperk 2020.

Nominatieve lijst

Om de vrijstelling van het sociaal passief te genieten moet de werkgever een nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers ter beschikking van de administratie houden met, voor elke werknemer, de vermelding van:

  • de volledige identiteit alsook, in voorkomend geval, het nationaal nummer;
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen, in voorkomend geval te beperken tot het bovenvermelde maximumbedrag van de bruto maandbezoldiging.

We wachten momenteel op verdere instructies van de FOD Financiën over deze nominatieve lijsten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we jullie informeren.

Bron: Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (1), B.S. 22 maart 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.