Fiscale vrijstelling voor sociaal passief: nominatieve lijsten

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever die de nieuwe fiscale vrijstelling voor sociaal passief wil genieten moet jaarlijks, langs elektronische weg, een nominatieve lijst indienen. Er is nog geen informatie beschikbaar over deze elektronische applicatie.

Context

Door de invoering van het eenheidsstatuut neemt de ontslagkost voor een werknemer in sommige gevallen toe ten opzichte van de ontslagkost in de oude regeling. Om deze hogere kost op te vangen werd een fiscale vrijstelling voor sociaal passief ingevoerd.

Het vrij te stellen bedrag van winsten of baten per werknemer bedraagt:

  • 3 weken bezoldiging, van het 6de tot en met het 20ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014;
  • 1 week bezoldiging vanaf het 21ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014.

De bezoldiging waarop de vrijstelling wordt berekend wordt, indien nodig, begrensd.

Meer details over de maatregel vindt u in onze infoflash van 25 maart 2019.

Nominatieve lijst

Om de vrijstelling te genieten moet de werkgever jaarlijks, langs elektronische weg, een nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers indienen. Dit zal gebeuren via Belcotax-on-web. Verdere informatie over de elektronische applicatie ontbreekt voorlopig. Bijgevolg kunnen er nog geen lijsten worden ingediend.

De gegevens opgenomen op deze lijst werden trouwens uitgebreid. Voor elke werknemer zal de lijst volgende informatie moeten bevatten:

  • de volledige identiteit en het nationaal nummer (of het bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid);
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • het bedrag van de vrijstelling;
  • in voorkomend geval, de datum van de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
  • in voorkomend geval, wanneer een betrokken werknemer de onderneming verlaat, het bedrag van het totale voor deze werknemer reeds vrijgestelde bedrag dat is opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk waarin de tewerkstelling een einde neemt;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend beperkt tot de maandgrens.

We wachten momenteel op verdere instructies van de FOD Financiën. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u informeren.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 13 juni 2019 tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, B.S. 4 juli 2019; Ministerieel besluit van 24 juni 2019 tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in artikel 46quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 4 juli 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.