Fiscale vrijstelling voor sociaal passief

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De wetgeving op het eenheidsstatuut voert een nieuwe fiscale vrijstelling in ten gunste van werkgevers. Zij kunnen een deel van hun winsten of baten vrijstellen van belasting. De toepassingsmodaliteiten van deze maatregel werden opgenomen in twee koninklijke besluiten die onlangs in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Door de invoering van het eenheidsstatuut neemt de ontslagkost voor een werknemer na 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut in sommige gevallen toe ten opzichte van de ontslagkost bij een identieke anciënniteit in de oude regeling. Het gaat dan in het bijzonder om de werknemers die in het oude stelsel arbeider of lagere bediende waren.

Om deze hogere kost op te vangen wordt een fiscale vrijstelling voor sociaal passief ingevoerd ten gunste van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven, beoefenaars van vrije beroepen, ambten of posten en van andere winstgevende bezigheid, inclusief vennootschappen. Deze belastingplichtigen kunnen een deel van hun winsten of baten vrijstellen van belasting. Deze vrijstelling is gelijk aan een bepaald bedrag van de inkomsten die zij hebben toegekend aan werknemers die minimum 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut hebben gewerkt. De vrijstelling kan dus ten vroegste worden genoten vanaf 1 januari 2019.

De werknemer van zijn kant geniet geen enkel fiscaal voordeel in het kader van de maatregel van het sociaal passief.

Het vrij te stellen bedrag van winsten of baten bedraagt:

  • 3 weken bezoldiging per begonnen dienstjaar vanaf 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut;
  • 1 week bezoldiging per bijkomend begonnen dienstjaar vanaf 20 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut.

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 legt het maximumbedrag vast van het bruto maandloon dat in aanmerking mag worden genomen om de vrijstelling  te berekenen:  

Bruto maandbezoldiging

Vrijstelling

 Tot en met 1.500 EUR

100 %

Tussen  1.500 EUR en 2.600 EUR

30 %

Boven 2.600 EUR

0

Het maximumbedrag van de bruto maandbezoldiging en de coëfficiënt van 30 % kunnen worden gewijzigd  in de toekomst (rekening houdend met onder andere de gezondheidsindex en de evolutie van de lonen).

Wanneer een werknemer waarvoor een vrijstelling werd berekend de onderneming verlaat (om welke reden ook), moet het totale voor deze werknemer reeds vrijgestelde bedrag worden opgenomen in de winsten en basten van het belastbaar tijdperk waarin de tewerkstelling een einde neemt.

Om de vrijstelling van het sociaal passief te genieten moet de werkgever een nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers ter beschikking van de administratie houden met, voor elke werknemer, de vermelding van:

  • de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer;
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen, in voorkomend geval te beperken tot het bovenvermelde maximumbedrag van de bruto maandbezoldiging.

Aangezien de vrijstelling pas start na 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut, heeft de maatregel ten vroegste uitwerking vanaf 2019.

Bronnen : Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, B.S. 14 mei 2014; Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, B.S. 14 mei 2014.

Auteur: Peggy Criel

21/05/2014