Fiscaal voordelige overuren: verhoging van het plafond

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

De sociale partners hebben in het kader van het interprofessionele akkoord 2021-2022 beslist om het aantal fiscaal voordelige overuren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 te verhogen van 130 naar 180 uren.

Waarover gaat het juist?

De prestatie van bepaalde overuren kan voor de werkgever een fiscaal voordeel opleveren in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de inhouding van bedrijfsvoorheffing. De werknemer van zijn kant kan een belastingvermindering genieten die zich in principe vertaalt in een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Deze fiscale voordelen zijn beperkt tot een bepaald aantal overuren per jaar en per werknemer.

Mits aan de in de wetgeving gestelde voorwaarden is voldaan, worden de vrijstelling en de vermindering slechts toegekend voor de eerste 130 overuren met overwerktoeslag die in de loop van het jaar per werknemer worden gepresteerd.

Ter herinnering: in bepaalde sectoren gelden specifieke maxima (360 uur voor de horeca en 180 uur voor de sector van de werken in onroerende staat indien gebruik wordt gemaakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem), voor zover bijzondere voorwaarden in acht worden genomen.

Van 130 naar 180 uur

In het kader van het interprofessionele akkoord 2021-2022 hebben de sociale partners beslist om het aantal fiscaal voordelige overuren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 op te trekken van 130 naar 180 uren (algemene regeling voor alle sectoren). Voor de horecasector en de sector van de werken in onroerende staat die onder bepaalde voorwaarden reeds een verhoging van het plafond genieten, heeft deze verhoging van het algemene plafond geen gevolgen.

Voor het inkomstenjaar 2021

De verhoging van 130 naar 180 uren gaat pas op 1 juli 2021 in. Bijgevolg moeten de bijkomende 50 overuren waarvoor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en een vermindering van bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend, dus worden gepresteerd in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Bijgevolg moet er geen rekening worden gehouden met eventuele overuren die tussen 1 januari en 30 juni 2021 boven de grens van 130 uren werden gepresteerd en die geen aanleiding hebben gegeven tot enig belastingvoordeel.

180 uren in 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal het belastingvoordeel gekoppeld worden aan de prestatie van maximaal 180 overuren, voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Deze overuren zullen tussen 1 januari en 31 december 2022 moeten worden gepresteerd en zullen de werkgever in principe recht geven op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en de werknemer op een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. De huidige specifieke plafonds voor de horecasector en de sector van de werken in onroerende staat blijven vooralsnog van toepassing.

En in 2023?

Voor de inkomsten van 2023 is de verhoging van het plafond voorzien tot 30 juni 2023. De verhoging zal dus alleen van toepassing zijn op de bijkomende 50 overuren die in de periode van 1 januari tot 30 juni 2023 worden gepresteerd.

Bronnen: Wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, Koninklijk Besluit van 19 december 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 27 december 2021 en Koninklijk Besluit van 17 december 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 28 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.