Federale beleidsverklaring: arbeidsmarkthervormingen op til

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

Premier Alexander De Croo heeft tijdens zijn beleidsverklaring van 12 oktober 2021 meerdere arbeidsmarkthervormingen aangekondigd.

Het gaat hoofdzakelijk om de volgende hervormingen:

 • tegengaan van langdurige arbeidsongeschiktheid door het versterken van de terugkeer naar werk-aanpak met responsabilisering van alle betrokken stakeholders (ziekenfondsen, werkgevers, voorschrijvers, werknemers en deelstaten);
 • verdere uitbouw van re-integratietrajecten;
 • geen ziekteattest meer voor afwezigheden van 1 dag (maximaal 3 keer per jaar), behalve in kmo’s;
 • 4 dagenweek: spreiding van de wekelijkse arbeidsduur over 4 dagen per week;
 • registratie van de arbeidstijd (Europese rechtspraak);
 • recht op deconnectie;
 • telewerk: aanpassing van het kader;
 • e-commerce en nachtarbeid: versoepeling van het kader;
 • individueel opleidingsrecht: 5 dagen opleiding per jaar per voltijdequivalent (tegen 2024);
 • plan ‘knelpuntberoepen’: acties om knelpuntvacatures in te vullen (gedeeltelijke en tijdelijke cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met een loon in een knelpuntberoep, enz.);
 • hervorming van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en optimalisatie van de werkbonus;
 • professionele sportbeoefenaars: wijziging van de berekeningsmethode van de RSZ-bijdragen;
 • vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor de 1e aanwerving: invoering van een loongrens van € 4.000;
 • buitenlandse kaderleden: hervorming van het fiscale gunstregime voor ‘expats’;
 • bestrijding van fiscale fraude;
 • vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: bestrijding van misbruiken.

Belangrijk!

Deze hervormingen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden.

Voor sommige hervormingen moet vooraf overleg worden gepleegd, met name op regionaal niveau en met de sociale partners.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: https://news.belgium.be/nl/federale-beleidsverklaring-nieuwe-groei-hervormen-investeren

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.