Extra opleiding zorgt voor een fiscaal voordeel vanaf 2021

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Werkgevers kunnen vanaf 2021 een nieuw fiscaal voordeel genieten als hun werknemers meer opleidingen volgen dan hetgeen wettelijk voorzien is. Op deze manier wil de regering werkgevers aanzetten om méér opleidingen aan hun werknemers aan te bieden.

De fiscale steun wordt toegekend onder de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

We lichten alvast de grote lijnen van deze nieuwe steunmaatregel toe.

Wanneer kan de werkgever de steun genieten?

Enkel werkgevers die onderworpen zijn aan de cao-wet van 5 december 1968 kunnen een beroep doen op de steunmaatregel.

Het fiscaal voordeel geldt bovendien enkel voor werknemers:

  • die ten minste 6 maanden bij de werkgever zijn tewerkgesteld; en
  • die een opleiding hebben gevolgd met een minimale duurtijd van 10 dagen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen.

Er zijn afwijkingen op vlak van de minimale duurtijd van 10 dagen en/of de ononderbroken periode van 30 kalenderdagen:

  • voor kmo’s bedraagt het minimaal aantal opleidingsdagen 5 gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen;
  • voor bedrijven in een stelsel van ploegen- en nachtarbeid bedraagt het minimaal aantal opleidingsdagen 10 gedurende een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen;
  • bij deeltijdse werknemers wordt het minimaal aantal opleidingsdagen verminderd naar verhouding tot de toepasselijke arbeidsregeling van de betrokken werknemer.

Het aantal ononderbroken periodes van 30, 60 of 75 kalenderdagen wordt beperkt tot 10 periodes voor eenzelfde werknemer bij eenzelfde werkgever.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Zowel formele als informele opleidingen komen in aanmerking. Deze opleidingen moeten dan wel een beroepskost uitmaken voor de werkgever.

De informele opleidingen mogen bovendien niet meer bedragen dan:

  • 10 % bij de minimale duur van 10 dagen; of
  • 20 % van de minimale duur van 5 dagen.

Opleidingen die reeds verplicht zijn gesteld door een wettelijke of reglementaire bepaling of door een collectieve arbeidsovereenkomst, komen niet in aanmerking voor de toepassing van de maatregel.

Welk fiscaal voordeel geniet de werkgever?

De fiscale steun wordt toegekend onder de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De vrijstelling bedraagt 11,75 % van een deel van de bezoldigingen. Gewone maandbezoldigingen, premies, voordelen alle aard zijn hierbij inbegrepen. Opzeggingsvergoedingen, dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en achterstallen worden onder meer uitgesloten, evenals de bezoldigingen van bedrijfsleiders.

Bovendien wordt enkel maar rekening gehouden met deze belastbare bezoldigingen ten belope van 3.500 EUR per werknemer.

Wanneer de opleiding gespreid is over twee maanden, wordt enkel de bezoldiging van de maand waarin de opleiding is beëindigd in aanmerking genomen voor de berekening van de vrijstelling.

Cijfervoorbeeld

Een werkgever stelt werknemer A tewerk die al meer dan 5 jaar bij deze werkgever voltijds in dienst is. Werknemer A volgt in de maand april 2021 een opleiding van 10 dagen en die opleiding komt in aanmerking voor de toepassing van de maatregel.

De werkgever kan bijgevolg genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die als volgt wordt berekend en toegepast:

April 2021

Werknemer A

Belastbare maandbezoldiging

2.500,00 EUR

Ingehouden bedrijfsvoorheffing

600,00 EUR

Deel van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort (2.500 EUR x 11,75 %)

293,75 EUR

Effectief door te storten bedrijfsvoorheffing

306,25 EUR

Door de toepassing van de vrijstelling moet de werkgever voor werknemer A slechts 306,25 EUR aan bedrijfsvoorheffing doorstorten in plaats van 600 EUR. De werkgever geniet dus een fiscaal voordeel van 293,75 EUR.

Inwerkingtreding

De nieuwe fiscale steunmaatregel treedt in principe in werking op 1 januari 2021.

Opgelet, de maatregel is opgenomen in een wetsontwerp. Wij volgen de maatregel op de voet en informeren van zodra er wijzigingen zijn.

Bron: Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 1662.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.