Er is een protocolakkoord voor PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 27 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair comité een protocolakkoord voor 2019 en 2020 af. Dit protocolakkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Koopkracht

Loonsverhoging

Vanaf 1 oktober 2019 stijgt het reële loon, de barema’s en de anciënniteitspremie met 1,1 % voor het rijdend, niet-rijdend en garagepersoneel.

Eenmalige geschenkcheque

Werknemers met een anciënniteit van 6 maand op 31 december 2019 ontvangen elk een éénmalige geschenkcheque van 25 EUR.

Mobiliteit

Tussenkomst woon- werkverkeer vanaf de 1ste kilometer.

Studentenbarema

Invoering van een barema voor studenten: 90 % voor alle categorieën.

Nachtwerk

In dit Paritair Comité is nachtwerk toegestaan. Arbeiders die nachtwerk verrichten, ontvangen per uur een financiële vergoeding voor nachtwerk.

De bedragen van deze vergoeding verschillen voor werknemers jonger dan 50 jaar/ minstens 50 jaar.  Dit onderscheid wordt afgeschaft en iedereen krijgt de vergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar.

Syndicale premie

De syndicale premie wordt verhoogd:

  • in 2019 met 7,50 EUR;
  • in 2020 met 7,50 EUR.

Bijdrage Sociaal Fonds

De bijdrage aan het Sociaal Fonds vermindert met 0,4 % gedurende het 4de kwartaal van 2019.

Arbeidsvoorwaarden

De sociale partners engageren zich om:

  • een CAO af te sluiten waarbij de grens van 25 vrijwillige overuren, die niet meetellen voor de berekening van de interne grens van 143 uren, op 60 uur wordt gebracht.
  • een kadercao te maken die een nieuwe arbeidsregeling invoert waarbij nacht-, zondag- en feestdagenarbeid is toegelaten voor niet-rijdend personeel.

Mission statements

Daarnaast wensen de sectorale sociale partners van dit PC ook een aantal uitdagingen aan te pakken waarmee de sector zich geconfronteerd ziet.

Het betreft onder andere:

  • Het negatieve imago van de transportsector ontkrachten;
  • Loonlastenverlaging (naar analogie met de bouwsector, binnenscheepvaart, luchtvaart, …);
  • De strijd tegen sociale dumping;
  • Voldoende, veilige en comfortabele rustplaatsen voor de vrachtwagenchauffeurs

Duurtijd

Dit protocolakkoord is geldig voor de periode 2019-2020.

Meer informatie

Dit protocolakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Protocolakkoord 2019-2020: PsC 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden