Er is een ontwerpakkoord 2019-2020 in het PsC 149.03 (voor de edele metalen)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 22 mei 2019 sloten de sociale partners van het paritair subcomité 149.03 voor de edele metalen een ontwerp van protocolakkoord af. Zoals opgenomen in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Indexmechanisme

Het bestaande indexmechanisme blijft behouden.

Verhoging van de lonen

Op 1 oktober 2019 stijgen de baremieke en effectieve lonen met 0,6 %.

Maaltijdcheques

Vanaf 1 juli 2019 verhoogt de dagelijkse werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 1 EUR. Hierdoor stijgt de waarde van de maaltijdcheque van 4,80 EUR naar 5,80 EUR.

Aanvullend pensioen

Op 1 oktober 2019 wordt er een extra bijdrage van 300 EUR gestort aan het Sectoraal Pensioenfonds vanuit de reserves van het FBZ.

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de fietsvergoeding van 0,23 EUR naar 0,24 EUR/afgelegde kilometer.

Klein verlet bij overlijden

Het aantal dagen klein verlet bij overlijden van een inwonend gezinslid (cfr. art. 3 § 2 eerste alinea van de CAO ‘klein verlet’) stijgt van 3 dagen naar 5 dagen.

De dagen klein verlet kunnen opgenomen worden gedurende een periode van 30 dagen bij alle overlijdens.

Fonds voor bestaanszekerheid

Op 1 juli 2019 worden alle aanvullende vergoedingen met 4,11 % geïndexeerd.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de aanvullende vergoeding:

 • 8,50 EUR/volledige werkloosheidsuitkering;
 • 4,25 EUR/halve werkloosheidsuitkering.

Invoering zachte landingsbanen

Vanaf 1 juli 2019 wordt het systeem van zachte landingsbanen ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar die overgaan van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5de arbeidsregime. Zij hebben recht op een maandelijkse vergoeding van 30 EUR.

Aanvullende vergoeding landingsbanen

Vanaf 1 juli 2019 wordt een aanvullende vergoeding ingevoerd van 75 EUR (1/2 landingsbaan) en van 30 EUR (1/5 landingsbaan):

 • vanaf 60 jaar voor iedereen;
 • vanaf 55 jaar voor een 1/5de loopbaanvermindering;
 • vanaf 57 jaar voor een 1/2de loopbaanvermindering.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sectorale sociale partners ondertekenen alle in de NAR gesloten CAO’s over SWT, inclusief de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid:

 • SWT lange loopbaan 59 jaar mits 40 jaar beroepsverleden;
 • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep;
 • SWT 59 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep.

De aanvullende vergoeding is gesolidariseerd, dat wil zeggen dat de betaling gebeurt door het Fonds voor bestaanszekerheid.

Landingsbanen en tijdskrediet

De sectorale sociale partners ondertekenen de NAR-CAO nr. 137 betreffende de landingsbanen tot 31 december 2020.

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Het systeem van de Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd.

Wendbaar werk

De bestaande CAO van 13 oktober 2015 inzake flexibiliteit zal verlengd worden voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van protocolakkoord 2019 – 2020 Sector Edele Metalen (PSC 149.03) – 22.05.2019