Er is een ontwerpakkoord 2019-2020 in het PsC 149.02 (voor het koetswerk)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 23 mei 2019 sloten de sociale partners van het paritair subcomité 149.02 voor het koetswerk een ontwerp van protocolakkoord af. Zoals opgenomen in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Indexmechanisme

Het bestaande indexmechanisme blijft behouden.

Invulling van de loonmarge (1,1 %)

Op 1 juli 2019 stijgen de baremieke lonen met 1,1 %.

Ook de effectieve lonen stijgen op 1 juli 2019 met 1,1 %, behalve wanneer de onderneming de beschikbare marge op een alternatieve manier invult via een ondernemingsenveloppe.

Bij omzetting is een dubbel akkoord vereist

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging impliceert dit:

 • dat de werkgever en alle in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde organisaties eerst akkoord moeten gaan om de ondernemingsonderhandelingen op te starten;
 • dat er vervolgens is een akkoord vereist over de concrete invulling van de marge vanaf 1 juli 2019.

Ook in ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging is dit dubbel akkoord vereist, maar dan met alle in het PC vertegenwoordigde organisaties.

De onderhandelingen moeten resulteren in een akkoord tegen 30 september 2019.

Bij gebrek aan een CAO tegen 30 september 2019 stijgen de lonen op 1 juli 2019 met 1,1 %.

Geen loondegressiviteit voor jongeren

De sociale partners verbinden zich ertoe de loondegressiviteit voor jongeren niet opnieuw in te voeren (met uitzondering van de jobstudenten).

Eindejaarspremie

Vanaf 1 januari 2020:

 • wordt de anciënniteitsvereiste van 3 maand om recht te hebben op een eindejaarspremie geschrapt;
 • worden de afwezigheden wegens profylactisch verlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, 3 maanden verlof wegens medische bijstand en palliatief verlof gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Mobiliteit (vanaf 01/10/2019)

De werkgeverstussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer stijgt naar 80 %.

Daarnaast is er de verplichte invoering van de derdebetalersregeling, d.w.z. dat er vanaf 1 oktober 2019 een volledige terugbetaling is van het openbaar vervoer.

Werkbaar werk en instroom

Sectoraal model werkbaar werk

Vanaf 1 juli 2019 wordt het sectoraal model werkbaar werk verder ontwikkeld:

 • Peterschapsopleiding: 
  • 4 dagen onder Vlaams opleidingsverlof/betaald educatief verlof;
  • vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2021: 1 terugkommoment met premiekrediet van 100 EUR (volledige dag) of 50 EUR (halve dag).
 • Elke arbeider heeft ten minste 1 keer per 5 jaar tewerkstelling recht op een loopbaangesprek met zijn werkgever.

Premiekrediet voor nieuwe arbeiders

De werkgever een arbeider die nieuw is in de sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur heeft recht op een premiekrediet van 100 EUR per opleidingsdag.

Loopbaanverlof

Vanaf 1 januari 2020: 1 extra dag loopbaanverlof vanaf 55 jaar.

Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 juli 2019: toekenning anciënniteitsverlof in het kalenderjaar waarin de anciënniteit wordt bereikt.

Klein verlet bij overlijden

4 dagen klein verlet bij overlijden van een inwonend gezinslid, op te nemen vanaf de dag van het overlijden tot 5 dagen na de begrafenis.

Fonds voor bestaanszekerheid

Op 1 juli 2019 worden alle aanvullende vergoedingen met 4,11 % geïndexeerd.

Tussenkomst loopbaanbegeleiding

Vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 worden de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s) volledig terugbetaald.

Voor arbeiders die geen recht hebben op loopbaancheques, is er een tussenkomst van maximaal 80 EUR per periode van 6 jaar.

Tussenkomst kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021 is er een tussenkomst van 3 EUR per dag per kind, met een maximum van 300 EUR per jaar per kind, voor:

 • kinderen tot de leeftijd van 3 jaar;
 • opvang erkend door Kind&Gezin/l’Office de la Naissance et de l’Enfance.

De tussenkomst gebeurt op basis van een fiscaal attest.

Aanvullende vergoeding landingsbanen

De aanvullende vergoeding voor landingsbanen wordt verlengd voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021:

 • vanaf 60 jaar voor iedereen;
 • vanaf 55 jaar voor een 1/5de loopbaanvermindering;
 • vanaf 57 jaar voor een 1/2de loopbaanvermindering.

Invoering zachte landingsbanen vanaf 58 jaar

Vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 wordt er een maandelijkse bruto vergoeding toegekend die het verschil compenseert tussen het brutoloon na de loopbaanwijziging en het brutoloon voor normale prestaties .

De tussenkomst is geplafonneerd op 160 EUR bruto/maand voor:

 • een overgang naar een alternatieve functie;
 • de aanstelling als peter in het kader van een peterschapstraject;
 • een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime.

Aanvullende vergoeding voor oudere zieken

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de aanvullende vergoeding voor oudere zieken naar 8 EUR.

Opleiding

 • Engagement om te streven naar een groeipad;
 • Inspanningsverbintenis dat vorming en opleiding (maar ook de voorbereiding ervan) tijdens de arbeidstijd zal plaatsvinden.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sectorale sociale partners ondertekenen alle in de NAR gesloten CAO’s over SWT (tot 30 juni 2021), inclusief de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid (tot 31 december 2022):

 • SWT lange loopbaan 59 jaar mits 40 jaar beroepsverleden;
 • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtarbeid;
 • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep;
 • SWT 59 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep.

Landingsbanen en tijdskrediet

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

 • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
 • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Het systeem van de Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd.

Outplacement

Collectivisering van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021

 • 1.300 EUR ten laste van het Fonds voor bestaanszekerheid en 500 EUR ten laste van de werkgever;
 • Geen collectivisering indien 4 weken opzeggingsvergoeding worden gebruikt;
 • Niet bij ontslag wegens medische overmacht.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van protocolakkoord 2019 – 2020 Sector Koetswerk – 23.05.2019