Er is een ontwerpakkoord 2019-2020 in het PsC 149.01 (voor de elektriciens: installatie en distributie)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 21 juni 2019 sloten de sociale partners van het paritair subcomité 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie een ontwerpakkoord 2019-2020 af. Zoals bepaalt in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Koopkracht

Op 1 juli 2019, verhoging met 1,1 % van:

  • de baremieke lonen;
  • de effectieve lonen, behalve voor ondernemingen die voor 30 september 2019 gekozen hebben voor een alternatieve invulling.

Eindejaarspremie

Voor de 467-ondernemingen wordt, vanaf 1 juli 2019, de pro rata eindejaarspremie ook toegekend in geval van vrijwillig vertrek aan werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

467 ondernemingen= ondernemingen aangesloten bij de Federatie van Elektronica en Elektriciteit (FEE) of de Beroepsvereniging voor Radio en Teledistributie (RTD).

Woon- werkverkeer

Vanaf 1 juli 2019:

  • worden de verplaatsingen met het openbaar vervoer volledig terugbetaald;
  • stijgt de werkgeverstussenkomst in het privévervoer met 5 %;
  • stijgt de fietsvergoeding tot 0,24 EUR/km.

Mobiliteit

Van zodra een Koninklijk Besluit de verhoging toelaat, stijgen de mobiliteitsvergoedingen:

  • de vergoeding voor chauffeurs met passagiers stijgt tot 0,1569 EUR/km;
  • de vergoeding voor passagiers stijgt tot 0,1384 EUR/km;
  • er wordt een nieuwe categorie chauffeur zonder passagiers ingevoerd met een mobiliteitsvergoeding van 0,1453 EUR/km.

Vanaf 1 juli 2019 wordt er 1 extra dag betaalde vakantie (= mobiliteitsverlof) toegekend aan de arbeiders die jaarlijks meer dan 43.000 km afleggen.

Werkbaar werk

Zachte landingsbanen

Vanaf 1 juli 2019 wordt het systeem van de zachte landingsbaan ingevoerd, met toekenning van een aanvullende vergoeding tot 160 EUR.

Loopbaangesprek

Vanaf 1 juli 2019 hebben de werknemers recht op een loopbaangesprek en een tussenkomst tot 80 EUR in de kosten van loopbaanbegeleiding.

Klein verlet bij overlijden

Vanaf 1 juli 2019 heeft de werknemer recht op 4 dagen klein verlet bij overlijden van een inwonend gezinslid van de 1ste graad, op te nemen tot 30 dagen na het overlijden.

Fonds voor bestaanszekerheid

Indexatie

Op 1 juli 2019 worden alle aanvullende vergoedingen met 4,13 % geïndexeerd.

Tussenkomst kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2020 worden de kosten voor kinderopvang tot 300 EUR per jaar per kind terugbetaald.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Maximale verlenging van alle SWT-stelsels tot 30 juni 2021.

Landingsbanen en tijdskrediet

Werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep hebben recht op:

  • 1/5de landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar;
  • halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 57 jaar.

Arbeidsorganisatie

Vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2021 stijgt het aantal vrijwillige overuren die niet meetellen voor de interne grens van 25 uur naar 60 uur.

Het aantal vrijwillige overuren stijgt van 120 uur naar maximum 180 uur, mits ondernemings-cao of toetredingsakte.

Inspraak en overleg

Vanaf 1 juli 2019 moet er een voorafgaandelijke melding aan de syndicale delegatie gebeuren bij onderaanneming.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerpakkoord elektriciens (PSC 149.01) voor 2019 – 2020

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.